Kalendarze listkowe 2024

(5 opinii klienta)

109,24 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 4-5 dni roboczych

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Kalen­darze listkowe — doskon­ały wybór dla Ciebie

Szukasz ory­gi­nal­nego i skutecznego narzędzia reklamy? Kalen­darze listkowe to doskon­ały wybór dla Ciebie. W naszej drukarni online — ulotki-sklep.pl ofer­u­je­my kalen­darzy­ki listkowe, które są nie tylko prak­ty­czne, ale także świet­nym nośnikiem reklam­owym.

Dlaczego kalen­darze listkowe są takie ważne?

Kalen­darze listkowe, to małe for­maty kalen­darzy, które moż­na z łat­woś­cią nosić w port­felu, kieszeni lub tore­bce. Dzię­ki swoim niewielkim rozmi­arom (85×55 mm) zysku­jesz możli­wość reklamy, która zawsze jest przy Tobie. Są one przede wszys­tkim prak­ty­czne, trafi­a­ją do sze­rok­iego grona odbior­ców, i pozwala­ją na efek­ty­wną pro­mocję Two­jej firmy.
Nasze kalen­darze listkowe druku­je­my na wysok­iej jakoś­ci papierze kre­da mat 350 g, co gwaran­tu­je trwałość i este­ty­czny wygląd. Ofer­u­je­my możli­wość zadruku obus­tron­nego, co daje Ci więcej przestrzeni na kreaty­wne pro­jek­ty reklam­owe. Czy jesteś właś­ci­cielem małego biz­ne­su, czy pra­cown­ikiem w kor­po­racji, kalen­darzyk listkowy jest ide­al­nym upominkiem dla klien­tów i pra­cown­ików. Jest prak­ty­czny, ponieważ zawsze moż­na sprawdz­ić datę, a jed­nocześnie pozwala na eksponowanie Two­jego logo czy hasła reklam­owego.

Wybór odpowied­niej iloś­ci — dos­to­suj ofer­tę do swoich potrzeb

Nasza ofer­ta kalen­darzyków listkowych jest zróżni­cow­ana pod wzglę­dem iloś­ci, aby sprostać indy­wid­u­al­nym potrze­bom każdego biz­ne­su. Ofer­u­je­my je w nakładach od 50 do nawet 10.000 sztuk. Dzię­ki temu możesz dos­tosować zamówie­nie do swo­jego budże­tu i planów mar­ketingowych. Czy potrze­bu­jesz tylko kilku egzem­plarzy do celów pro­mo­cyjnych, czy też dużej par­tii do roz­da­nia klien­tom i part­nerom biz­ne­sowym, zawsze mamy dla Ciebie odpowied­nią ofer­tę. Kalen­darze listkowe to nie tylko prak­ty­czny prezent dla Twoich klien­tów, ale także efek­ty­wny nośnik reklam­owy, który zysku­je na pop­u­larnoś­ci. Druku­jąc je w więk­szych iloś­ci­ach, zysku­jesz możli­wość jeszcze szer­szego dotar­cia z przekazem reklam­owym do potenc­jal­nych odbior­ców.

Per­son­al­iza­c­ja, czyli Twój ory­gi­nal­ny kalen­darzyk reklam­owy

Kalen­darze listkowe to nie tylko prak­ty­czne narzędzie pro­mocji, ale także unikalny nośnik, który możesz dos­tosować do swoich potrzeb. Per­son­al­iza­c­ja poz­woli Ci stworzyć kalen­darzyk reklam­owy, który zys­ka przewagę nad konkurencją.
Nasza drukar­nia online, ulotki-sklep.pl, służy pro­fesjon­al­ną pomocą w pro­jek­towa­niu. Nasi doświad­czeni grafi­cy i pro­jek­tan­ci są gotowi do współpra­cy, aby dos­tosować kalen­darzyk listkowy do unikalnej tożsamoś­ci Two­jej firmy. Możesz dodać logo, hasło reklam­owe, infor­ma­c­je kon­tak­towe oraz wszelkie inne ele­men­ty graficzne, które uważasz za ważne. Dzię­ki per­son­al­iza­cji Twój kalen­darzyk stanie się nie tylko prak­ty­cznym narzędziem do sprawdza­nia dat, ale także efek­ty­wnym reklam­owym gadżetem, który zys­ka dużą wartość w oczach klien­tów. To szansa na budowanie rozpoz­nawal­noś­ci mar­ki, budowanie zau­fa­nia i pozostaw­ie­nie trwałego wraże­nia.

Dlaczego ulotki-sklep.pl to Twój najlep­szy wybór?

Ulotki-Sklep.pl to drukar­nia online, która od lat spec­jal­izu­je się w druku różnego rodza­ju mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych. Nasza ofer­ta kalen­darzy listkowych to gwaranc­ja wysok­iej jakoś­ci wyko­na­nia, pro­fesjon­al­nego pode­jś­cia i konkuren­cyjnych cen. Nasz zespół dołoży wszel­kich starań, aby Twój pro­jekt kalen­darzyków listkowych spełnił Two­je oczeki­wa­nia.
Ofer­u­je­my nie tylko druk wysok­iej jakoś­ci, ale także szy­bką real­iza­cję zamówienia, a także możli­wość pro­fesjon­al­nej pomo­cy w pro­jek­towa­niu graficznym Twoich kalen­darzyków listkowych. Wyko­rzys­taj naszą wiedzę i doświad­cze­nie, by stworzyć kalen­darzy­ki reklam­owe, które przy­ciągną uwagę i pozostaną w pamię­ci Twoich klien­tów na dłużej.
Kalen­darze listkowe to doskon­ałe narzędzie pro­mocji Two­jej firmy. Prak­ty­czność, trwałość i opc­ja dos­tosowa­nia do indy­wid­u­al­nych potrzeb to tylko kil­ka z wielu korzyś­ci, jakie nasze kalen­darzy­ki ofer­u­ją. Dla zróżni­cow­anych potrzeb biz­ne­sowych przy­go­towal­iśmy różnorodne iloś­ci, aby każdy mógł znaleźć ide­al­ną ofer­tę. Wybier­a­jąc ulotki-sklep.pl, wybierasz wysoką jakość, pro­fesjon­al­izm i konkuren­cyjne ceny. Zain­wes­t­uj w kalen­darzy­ki listkowe i przekon­aj się, jak skutecz­na może być ta for­ma reklamy.

Informacje dodatkowe

Rozmiar

85 x 55 mm

Papier

kreda mat 350g

Zadruk

obustronny

Ilość

50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000

5 opinii dla Kalendarze listkowe 2024

5,0
Na podstawie 5 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%

Obrazy klientów

Obrazek #1 od Łukasz Kapusta
Obrazek #2 od Łukasz Kapusta
Obrazek #1 od Łukasz Kapusta

Łukasz Kapusta

polecam, super wykonanie

(0) (0)
Obrazek #2 od Łukasz Kapusta

Łukasz Kapusta

polecam, super wykonanie

(0) (0)
Obrazek #1 od Łukasz Kapusta
Obrazek #2 od Łukasz Kapusta
1-3 of 5 recenzji
 1. (0) (0)
 2. pole­cam, super wyko­nanie

  Obrazek #1 od Łukasz Kapusta
  Obrazek #2 od Łukasz Kapusta
  (0) (0)
 3. Świet­na jakość

  (0) (0)
Dodaj opinię
Kalendarze listkowe 2024 Kalendarze listkowe 2024
Ocena*
0/5
* Ocena jest wymagana
Twoja opinia
* Recenzja jest wymagana
Imię i Nazwisko
* Imię jest wymagane
Dodaj zdjęcia lub wideo do swojej recenzji
Co mówią nasi Klienci
93 opinie