Kalendarze listkowe 2024

(5 opinii klienta)

42,39 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: CYFROWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 8-9 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 3-4 dni robocze

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Kalen­darze listkowe (kalen­darze kies­zonkowe) to niewielkie kalen­darze, zazwyczaj o rozmi­arach pozwala­ją­cych na ich łatwe przenosze­nie w kieszeni lub port­felu. Są one pop­u­larne ze wzglę­du na swo­ją prak­ty­czność i mobil­ność. Kalen­darze tego typu zazwyczaj obe­j­mu­ją miesiące i dni w formie prostego układu kalen­darza, umożli­wia­jąc szy­bkie sprawdze­nie daty i dni tygod­nia.

Kalen­darze listkowe — doskon­ały wybór dla Ciebie

Szukasz ory­gi­nal­nego i skutecznego narzędzia reklamy? Kalen­darze kies­zonkowe (inaczej: listkowe) to doskon­ały wybór dla Ciebie. W naszej drukarni online — ulotki-sklep.pl ofer­u­je­my kalen­darzy­ki listkowe, które są nie tylko prak­ty­czne, ale także świet­nym nośnikiem reklam­owym.

Wielu ludzi cieszy się z nowego roku, wprowadza­jąc go ze świeżym kalen­darzem, który ułatwia planowanie zarówno życia pry­wat­nego, jak i zawodowego. Choć duże kalen­darze książkowe mają swo­je zale­ty, nie zawsze są prak­ty­czne, zwłaszcza jeśli chodzi o nosze­nie ich w damskiej tore­bce. Reklam­owe kalen­darze kies­zonkowe stanow­ią zatem doskon­ałe rozwiązanie — świet­ny pomysł na upominek reklam­owy zarówno dla kobi­et, jak i mężczyzn. Obec­nie dostęp­ne są w różnorod­nych kolorach i z różny­mi okład­ka­mi.

Należy pod­kreślić, że reklam­owe kalen­darze kies­zonkowe są nie tylko este­ty­czne, ale także bard­zo prak­ty­czne. Pomi­mo swo­jego niewielkiego rozmi­aru, pozwala­ją na sporządzanie drob­nych notatek i zapisy­wanie ważnych ter­minów. To uni­w­er­salne gadże­ty reklam­owe, które z powodze­niem moż­na podarować każde­mu. Jed­nak to nie wszys­tko. Ważnym aspek­tem reklam­owych kalen­darzy kies­zonkowych jest możli­wość umieszczenia na ich okład­kach logo firmy, co czyni je efek­ty­wnym narzędziem reklam­owym dla przed­staw­icieli różnych branż.

Kon­fig­u­rac­ja w jakiej możesz zamówić u nas kalen­darze port­felowe:

 • papi­er: kre­da mat 350 g
 • kolorysty­ka: kolor dwus­tron­nie
 • uszla­chet­nienia: folia soft skin, folia błysk
 • zaokrą­gle­nie: x4

Zas­tosowanie uszla­chet­nień druku oraz zaokrą­gleń ksz­tał­tu kalen­darza jest szczegól­nie istotne. Te dodatkowe ele­men­ty mają kluc­zowe znacze­nie, biorąc pod uwagę, że kalen­darz to przed­miot, który jest inten­sy­wnie uży­wany w różnych warunk­ach przez cały rok. Zas­tosowanie folii jako uszla­chet­nienia przy­czy­nia się do dłuższej trwałoś­ci i nada­je kalen­dar­zowi ele­ganc­ki wygląd. Dodatkowo, zaokrą­gle­nie rogów to opc­ja, która nie tylko wyróż­nia pro­dukt, ale także nada­je mu nowoczes­ny i nie­s­tandar­d­owy charak­ter.

Wiz­ytów­ki z kalen­darzykiem to doskon­ała meto­da na pro­moc­je Two­jej firmy. Dlaczego?

 1. Prak­ty­czność:
  • Kalen­darzyk na wiz­ytów­ce pełni funkcję prak­ty­cznego narzędzia, które może być reg­u­larnie uży­wane przez odbior­cę. Stanow­ią ciekawszą for­mę pro­mocji niż trady­cyjne wiz­ytów­ki bez kalen­darza na odwro­cie.
 2. Codzi­enne przy­pom­nie­nie:
  • Umieszcze­nie kalen­darza na wiz­ytów­ce spraw­ia, że fir­ma sta­je się codzi­en­nym przy­pom­nie­niem dla klien­ta, który częs­to się­ga po tę kartkę w ciągu dnia.
 3. Łat­wość w przenosze­niu:
  • Kies­zonkowy for­mat wiz­ytów­ki z kalen­darzem spraw­ia, że jest łat­wa do przenoszenia, co zwięk­sza szanse na reg­u­larne korzys­tanie przez klien­ta. Duża część kalen­darzyków wcale nie jest wyrzu­cona tylko służy klien­tom przez cały rok, wsad­zone do port­fela pokazu­ją potenc­jal­ne­mu klien­towi logo firmy przez cały rok.
 4. Ide­al­na do udostęp­ni­a­nia:
  • Wiz­ytów­ki z kalen­darzem są ide­alne by dołączyć je do zamówienia swoim klien­tom, part­nerom biz­ne­sowym i innym kon­tak­tom, co zwięk­sza zasięg pro­mocji firmy. Kalen­darzy­ki kies­zonkowe nie są nachal­ną metodą pro­mocji Two­jej firmy, ponieważ posi­ada­ją prak­ty­czny aspekt ich użytecznoś­ci. Klien­ci otrzy­mu­ją­cy kalen­darzy­ki port­felowe nie mają poczu­cia, że wciskasz im zbęd­ny papierek.
 5. Per­son­al­iza­c­ja:
  • Możli­wość per­son­al­iza­cji wiz­ytów­ki, na przykład poprzez dodanie logo firmy, infor­ma­cji kon­tak­towych czy grafi­ki, pozwala na wyróżnie­nie się i budowanie rozpoz­nawal­noś­ci mar­ki. Stwórz kalen­darzyk z logo Two­jej firmy za grosze i zwięk­sz pro­fesjon­al­izm świad­c­zonych przez Ciebie usług.
 6. Wszech­stron­ność:
  • Wiz­ytów­ki z kalen­darzem mogą być dos­tosowane do różnych branż i celów, co spraw­ia, że są wszech­stron­nym narzędziem mar­ketingowym. Ide­al­nie sprawdzą zarówno w pop­u­larnych biz­ne­sach jak i w przed­siębiorstwach, które obsługu­ją klien­ta pre­mi­um.
 7. Świado­mość mar­ki:
  • Kalen­darzyk na wiz­ytów­ce może pomóc w budowa­niu świado­moś­ci mar­ki poprzez reg­u­larne eksponowanie logo i infor­ma­cji o fir­mie. Klient nawet jeśli nie sko­rzys­ta dziś lub jutro z Twoich usług to w podświado­moś­ci będzie miał zapisaną nazwe Two­jej firmy. Bada­nia już dawno udowod­niły, że taki zabieg sprawdza iż klient nawet po lat­ach wraca by dokon­ać zakupu ponown­ie.
 8. Dłu­gotr­wałe korzyś­ci:
  • Kalen­darzy­ki zazwyczaj obe­j­mu­ją cały rok, co oznacza dłu­gotr­wałe korzyś­ci związane z pro­mocją firmy przez okres 12 miesię­cy. Wielu klien­tów zapom­i­na później o kalen­darzykach i po kilku lat­ach wyj­mu­je je “przeter­mi­nowane” z port­fela. Czy to źle? Otóż nie! Wtedy masz pewność, że zwró­ci uwagę na to od kogo ją dostał i nawet jeśli nie sko­rzys­ta z Twoich usług to ist­nieje duże praw­dopodobieńst­wo, że pochwali się rodzinie lub zna­jomym o tym, że wyciąg­nał właśnie 5 let­ni kalen­darzyk z port­fela.

W rezulta­cie wiz­ytów­ki z kalen­darzykiem stanow­ią efek­ty­wny sposób na zwięk­sze­nie widocznoś­ci i pamię­ci o fir­mie, a także budowanie pozy­ty­wnego wraże­nia wśród klien­tów i part­nerów biz­ne­sowych. Kalen­darze listkowe to również doskon­ały wybór na niewiel­ki, fir­mowy upominek, zwłaszcza dla pra­cown­ików, którzy częs­to pracu­ją poza siedz­ibą przed­siębiorstwa. Dla przed­staw­icieli hand­lowych podróżu­ją­cych między sklepa­mi w region­ie, taki prak­ty­czny gadżet stanowi nie tylko sub­tel­ny, ale również użyteczny prezent.

Czy warto zain­west­ować w kies­zonkowe kalen­darze?

Bez wąt­pi­enia, kom­pak­towy kalen­darz na rok doskonale sprawdza się jako skuteczne narzędzie reklam­owe dla firm. Kies­zonkowy kalen­darz może być efek­ty­wnie wyko­rzys­tany na tar­gach, kon­fer­enc­jach czy jako upominek w punk­tach obsłu­gi klien­ta. Jego dwus­tron­na for­ma pozwala na umieszcze­nie rocznego kalen­dar­i­um z jed­nej strony, nato­mi­ast z drugiej strony dos­tosowanej grafi­ki, stanow­iącej doskon­ałą przestrzeń do pro­mocji wybranych infor­ma­cji.

Dlaczego kalen­darze listkowe są takie ważne?

Kalen­darze listkowe, to małe for­maty kalen­darzy, które moż­na z łat­woś­cią nosić w port­felu, kieszeni lub tore­bce. Dzię­ki swoim niewielkim rozmi­arom (85×55 mm) zysku­jesz możli­wość reklamy, która zawsze jest przy Tobie. Są one przede wszys­tkim prak­ty­czne, trafi­a­ją do sze­rok­iego grona odbior­ców, i pozwala­ją na efek­ty­wną pro­mocję Two­jej firmy.

Nasze kalen­darze listkowe druku­je­my na wysok­iej jakoś­ci papierze kre­da mat 350 g, co gwaran­tu­je trwałość i este­ty­czny wygląd. Ofer­u­je­my możli­wość zadruku obus­tron­nego, co daje Ci więcej przestrzeni na kreaty­wne pro­jek­ty reklam­owe. Czy jesteś właś­ci­cielem małego biz­ne­su, czy pra­cown­ikiem w kor­po­racji, kalen­darzyk listkowy jest ide­al­nym upominkiem dla klien­tów i pra­cown­ików. Jest prak­ty­czny, ponieważ zawsze moż­na sprawdz­ić datę, a jed­nocześnie pozwala na eksponowanie Two­jego logo czy hasła reklam­owego.

Wybór odpowied­niej iloś­ci — dos­to­suj ofer­tę do swoich potrzeb

Nasza ofer­ta kalen­darzyków listkowych jest zróżni­cow­ana pod wzglę­dem iloś­ci, aby sprostać indy­wid­u­al­nym potrze­bom każdego biz­ne­su. Ofer­u­je­my je w nakładach od 50 do nawet 10.000 sztuk. Dzię­ki temu możesz dos­tosować zamówie­nie do swo­jego budże­tu i planów mar­ketingowych. Czy potrze­bu­jesz tylko kilku egzem­plarzy do celów pro­mo­cyjnych, czy też dużej par­tii do roz­da­nia klien­tom i part­nerom biz­ne­sowym, zawsze mamy dla Ciebie odpowied­nią ofer­tę. Kalen­darze listkowe to nie tylko prak­ty­czny prezent dla Twoich klien­tów, ale także efek­ty­wny nośnik reklam­owy, który zysku­je na pop­u­larnoś­ci. Druku­jąc je w więk­szych iloś­ci­ach, zysku­jesz możli­wość jeszcze szer­szego dotar­cia z przekazem reklam­owym do potenc­jal­nych odbior­ców.

Per­son­al­iza­c­ja, czyli Twój ory­gi­nal­ny kalen­darzyk reklam­owy

Kalen­darze listkowe to nie tylko prak­ty­czne narzędzie pro­mocji, ale także unikalny nośnik, który możesz dos­tosować do swoich potrzeb. Per­son­al­iza­c­ja poz­woli Ci stworzyć kalen­darzyk reklam­owy, który zys­ka przewagę nad konkurencją.
Nasza drukar­nia online, ulotki-sklep.pl, służy pro­fesjon­al­ną pomocą w pro­jek­towa­niu. Nasi doświad­czeni grafi­cy i pro­jek­tan­ci są gotowi do współpra­cy, aby dos­tosować kalen­darzyk listkowy do unikalnej tożsamoś­ci Two­jej firmy. Możesz dodać logo, hasło reklam­owe, infor­ma­c­je kon­tak­towe oraz wszelkie inne ele­men­ty graficzne, które uważasz za ważne. Dzię­ki per­son­al­iza­cji Twój kalen­darzyk stanie się nie tylko prak­ty­cznym narzędziem do sprawdza­nia dat, ale także efek­ty­wnym reklam­owym gadżetem, który zys­ka dużą wartość w oczach klien­tów. To szansa na budowanie rozpoz­nawal­noś­ci mar­ki, budowanie zau­fa­nia i pozostaw­ie­nie trwałego wraże­nia.

Dlaczego ulotki-sklep.pl to Twój najlep­szy wybór?

Ulotki-Sklep.pl to drukar­nia online, która od lat spec­jal­izu­je się w druku różnego rodza­ju mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych. Nasza ofer­ta kalen­darzy listkowych to gwaranc­ja wysok­iej jakoś­ci wyko­na­nia, pro­fesjon­al­nego pode­jś­cia i konkuren­cyjnych cen. Nasz zespół dołoży wszel­kich starań, aby Twój pro­jekt kalen­darzyków listkowych spełnił Two­je oczeki­wa­nia.
Ofer­u­je­my nie tylko druk wysok­iej jakoś­ci, ale także szy­bką real­iza­cję zamówienia, a także możli­wość pro­fesjon­al­nej pomo­cy w pro­jek­towa­niu graficznym Twoich kalen­darzyków listkowych. Wyko­rzys­taj naszą wiedzę i doświad­cze­nie, by stworzyć kalen­darzy­ki reklam­owe, które przy­ciągną uwagę i pozostaną w pamię­ci Twoich klien­tów na dłużej.
Kalen­darze listkowe to doskon­ałe narzędzie pro­mocji Two­jej firmy. Prak­ty­czność, trwałość i opc­ja dos­tosowa­nia do indy­wid­u­al­nych potrzeb to tylko kil­ka z wielu korzyś­ci, jakie nasze kalen­darzy­ki ofer­u­ją. Dla zróżni­cow­anych potrzeb biz­ne­sowych przy­go­towal­iśmy różnorodne iloś­ci, aby każdy mógł znaleźć ide­al­ną ofer­tę. Wybier­a­jąc ulotki-sklep.pl, wybierasz wysoką jakość, pro­fesjon­al­izm i konkuren­cyjne ceny. Zain­wes­t­uj w kalen­darzy­ki listkowe i przekon­aj się, jak skutecz­na może być ta for­ma reklamy.

Informacje dodatkowe

Rozmiar

85 x 55 mm

Papier

kreda mat 350g

Zadruk

obustronny

Ilość

50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000, 20.000

5 opinii dla Kalendarze listkowe 2024

5,0
Na podstawie 5 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%

Obrazy klientów

Obrazek #1 od Łukasz Kapusta
Obrazek #2 od Łukasz Kapusta
Obrazek #1 od Łukasz Kapusta

Łukasz Kapusta

polecam, super wykonanie

(0) (0)
Obrazek #2 od Łukasz Kapusta

Łukasz Kapusta

polecam, super wykonanie

(0) (0)
Obrazek #1 od Łukasz Kapusta
Obrazek #2 od Łukasz Kapusta
1-3 of 5 recenzji
 1. NZ
  (0) (0)
 2. ŁK

  pole­cam, super wyko­nanie

  Obrazek #1 od Łukasz Kapusta
  Obrazek #2 od Łukasz Kapusta
  (0) (0)
 3. KN

  Świet­na jakość

  (0) (0)
Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
133 opinie