Polityka Prywatności

Na pod­staw­ie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE RODO określa się niniejszą Poli­tykę Bez­pieczeńst­wa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadze­niem Ser­wisu inter­ne­towego ulotki-sklep.pl

Wykaz lokaliza­cji w których przetwarzane są dane osobowe oraz zas­tosowane zabez­pieczenia

Ogólne:

• Rejestru­jąc się w ser­wisie użytkown­ik akcep­tu­je reg­u­lamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 
• Dane osobowe podane w for­mu­la­rzu kup­na będą przetwarzane przez stronę do poprawnego zak­się­gowa­nia wpłaty, ziden­ty­fikowa­nia kupu­jącego, real­iza­cji usłu­gi newslet­ter. Dane udostęp­ni­amy tylko na polece­nie Urzę­du skar­bowego lub nakazu sądowego. 
• Admin­is­tra­tor nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za wszelkie zaniecha­nia ze strony kupu­jącego takich jak udostęp­nie­nie hasła oraz loginu osobom trzec­im.     
• Admin­is­tra­tor gwaran­tu­je pełną dyskrec­je co do zamówionych usług oraz osób je zamaw­ia­ją­cych.     
• Fir­ma Hid­den stuff, która jest właś­ci­cielem ser­wisu ulotki-sklep.pl przed­sięwz­ięła wszelkie niezbędne środ­ki, by przetwarzanie danych osobowych odby­wało się zgod­nie z zachowaniem zasad bez­pieczeńst­wa, a także zgod­nie z wyma­gani­a­mi ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 21 lutego 2019 r (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) i ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną z dnia 18 lip­ca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
• Admin­is­tra­tor strony może przetwarzać następu­jące dane osobowe Klien­tów korzys­ta­ją­cych ze Sklepu: imię i nazwisko; adres email; numer tele­fonu kon­tak­towego; adres dostawy (uli­ca, numer domu, numer lokalu, kod pocz­towy, miejs­cowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
• Podanie danych osobowych i adresowych przez klien­ta jest dobrowolne, lecz ich nie podanie jest równoz­naczne z niemożli­woś­cią doko­na­nia zamówienia oraz z następu­ją­cy­mi rekla­mac­ja­mi oraz zwro­ta­mi.
 

Kon­tro­la danych osobowych przez klien­ta:

Na pod­staw­ie (art. 13 ust. 1 RODO) infor­mu­je­my iż,
• Klient ma pra­wo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez strone, do ich zmi­any, do tym­cza­sowego ich wstrzy­ma­nia oraz do trwałego ich usunię­cia z ser­wisu.
• W przy­pad­ku, gdy podane przez klien­ta dane są nieak­tu­alne, klient powinien niezwłocznie dokon­ać ich aktu­al­iza­cji na stron­ie w zakład­ce “Ustaw­ienia kon­ta” zna­j­du­jącej się na dole strony.  
• W celu real­iza­cji w/w zasad klient powinien skon­tak­tować się ze sklepem pod adresem mailowym: ulotki-sklep.pl lub lis­town­ie na adres Miasteczko Śląskie 42–610 ul. Stwosza 7 
 

Jakie dane dokład­nie przetwarza­my i po co?

Poza w/w wymieniony­mi dany­mi w 1 punkcie admin­is­tra­tor może przetwarzać takie dane jak urządze­nie z którego przeglą­damy ser­wis (kom­put­er stacjon­al­ny, urządze­nie mobilne, tablet itp.), przeglą­dar­ka, czy inne tech­niczne aspek­ty, które są wysyłane do nas na ser­w­er. Dane te służą nam przede wszys­tkim do real­iza­cji zamówienia, lecz również do lep­szego sper­son­al­i­zowa­nia naszych usług pod wyma­gania klien­tów, do poprawy bez­pieczeńst­wa oraz do bada­nia rynku. Dane takie jak urządze­nie z którego dokonu­ją Państ­wo u nas zakupów moga zostać wyko­rzys­tane do lep­szego sper­son­al­i­zowa­nia reklam, tak by jeszcze lep­iej trafi­ały one do potenc­jal­nego klien­ta.
 

Jakie prawa przysługu­ją mi w zakre­sie ochrony danych osobowych?
Użytkown­ik ma pra­wo do infor­ma­cji (artykuł 15 roz­porządzenia pod­sta­wowego o ochronie danych), pra­wo do korek­ty podanych danych osobowych (artykuł 16 roz­porządzenia pod­sta­wowego o ochronie danych), pra­wo do usunię­cia per­ma­ment­nego z ser­wisu podanych danych oraz zebranych pod­czas korzys­ta­nia z niego (artykuł 17 roz­porządzenia pod­sta­wowego o ochronie danych), , pra­wo do odwoła­nia zgody (artykuł 7 ustęp 3 roz­porządzenia pod­sta­wowego o ochronie danych), pra­wo do ograniczenia przetwarza­nia zebranych oraz podanych danych osobowych. (artykuł 18 roz­porządzenia pod­sta­wowego o ochronie danych)

Jakie dane są zbier­ane pod­czas real­iza­cji usłu­gi newslet­ter?
Pod­czas akcep­tacji reg­u­laminu usłu­gi newslet­ter, od Użytkown­i­ka pobier­ane są takie dane jak; imie i nazwisko, adres email, adres IP. Na pod­staw­ie (art. 7 ust. 3 RODO) klient ma pra­wo w każdej chwili wyłączyć usługe newslet­ter. Jest to tak samo proste jak przys­tąpi­e­nie do usłu­gi newslet­ter, wystar­czy odz­naczyć akcep­tację reg­u­laminu tejże usłu­gi Ustaw­ienia Konta>Usługa newslet­ter lub skon­tak­tować się z nami drogą mailową na adres ulotki-sklep.pl

Jeżeli klient sko­rzys­ta z for­mu­la­rza kon­tak­towego, wów­czas fir­ma ma pod­stawę prawną do korespondowania/kontaktowa się z klien­tem w spraw­ie, w której się zwraca.

Pli­ki Cook­ies:

• Pli­ki cook­ies, to niewielkie pli­ki tek­stowe zapisy­wane przez urządze­nie z którego korzys­ta klient pod­czas odwiedzin strony (np. tablet, kom­put­er, smarfton)
• Admin­is­tra­tor może przetwarzać pli­ki cook­ies w celu iden­ty­fikacji klien­tów w sklepie ulotki-sklep.pl, zapamię­ty­wa­nia pro­duk­tów dodanych do koszy­ka w celu doko­na­nia zamówienia, zapamię­ty­wa­nia danych przetwarzanych przez stronę takich jak dane logowa­nia, czy dane z for­mu­la­rzy zamówienia oraz do danych statysty­cznych przed­staw­ia­ją­cych admin­is­tra­torowi sposób korzys­ta­nia ze sklepu przez klien­ta.
 

Przeglą­dar­ki inter­ne­towe najczęś­ciej automaty­cznie zapisu­ją dane z plików cook­ies. Jeśli klient nie życzy sobie, by takie dane były zapisy­wanie powinien zmienić ustaw­ienia swo­jej przeglą­dar­ki np. na trwałe nieza­pisy­wanie plików cook­ies lub na każ­do­ra­zowe wyrażanie zgody przez klien­ta na zapisy­wanie w/w plików. 

Admin­is­tra­tor przetwarza również anon­i­mowe dane doty­czące sposobu korzys­ta­nia ze sklepu takie jak (adres IP, dom­e­na) Dane te mają charak­ter zbior­czy i za ich pomo­ca nie moż­na ziden­ty­fikowac klien­ta po cechach szczegól­nych. Dane te nie są ujaw­ni­ane osobom trzec­im. 

Admin­is­tra­torem Danych osobowych jest:

 Cash­Bill S.A. z siedz­ibą w  Sobieskiego 2, 40–082 Katow­ice jest admin­is­tra­torem ich danych osobowych i będzie przetwarzać ich dane osobowe w celu spełnienia obow­iązku wynika­jącego z art. 33 ust. 1 ustawy o prze­ci­wdzi­ała­niu pra­niu brud­nych pieniędzy i finan­sowa­niu ter­ro­ryz­mu.

oraz

Hid­den stuff Artur Niewęgłows­ki o numerze NIP 645–255-25–05 oraz REGON 368093806 mającą swo­ją siedz­ibę w Miasteczko Śląskie 42–610 ul. Wita Stwosza 7, czyli właś­ci­ciel ser­wisu ulotki-sklep.pl

Czas przetwarza­nia danych

Dane osobowe będą prze­chowywane przez okres 5 lat do cza­su wyko­rzys­ta­nia możli­woś­ci mar­ketingowych, statystyk i anal­izy danych potrzeb­nych do prowadzenia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej lub do odwoła­nia zgod­ny na przetwarzanie danych osobowych.

Każ­da zare­je­strowana oso­ba ma możli­wość zgod­nie z prawem bycia zapom­ni­anym do samodziel­nego usunię­cia kon­ta w Ser­wisie inter­ne­towym logu­jąc się na swo­je kon­to i prze­chodząc na pod­stronę Moje kon­to.

Niniejsza Poli­ty­ka Pry­wat­noś­ci jest zgod­na z przepisa­mi wynika­ją­cy­mi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w skró­cie RODO.

Co mówią nasi Klienci
133 opinie