Ulotki ekologiczne

(2 opinie klienta)

147,08 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: OFFSETOWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 4-5 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 1-2 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

Ulot­ki-Sklep prezen­tu­je innowa­cyjne pode­jś­cie do druku ulotek, łącząc skuteczność mar­ketingową z troską o środowisko. Nasza propozy­c­ja to druk ulotek na papierze z recyk­lin­gu — doskon­ałe rozwiązanie dla firm, które prag­ną dzi­ałać zgod­nie z zasada­mi zrównoważonego roz­wo­ju.

Druku­jąc na papierze z recyk­lin­gu, wyrażasz troskę o przyszłe pokole­nia i pod­kreślasz, że Two­ja fir­ma kieru­je się wartoś­ci­a­mi odpowiedzial­noś­ci społecznej. To dzi­ałanie zgodne z ros­nącą świado­moś­cią eko­log­iczną kon­sumen­tów, co może przy­ciągnąć klien­tów, dla których istotne są podob­ne wartoś­ci.

Korzys­ta­jąc z papieru z recyk­lin­gu, akty­wnie wspierasz ochronę naszej plan­e­ty. Wybier­a­jąc już ist­niejące surow­ce, przy­czy­ni­asz się do redukcji wycin­ki drzew i min­i­mal­izu­jesz negaty­wny wpływ na nasze lasy.

W obliczu wzras­ta­jącej świado­moś­ci eko­log­icznej klien­tów, drukowanie ulotek na papierze z recyk­lin­gu to nie tylko proeko­log­icz­na decyz­ja, ale również szansa na wyróżnie­nie się wśród konkurencji i budowanie pozy­ty­wnego wiz­erunku mar­ki. Jakość papieru z recyk­lin­gu jest porówny­wal­na z trady­cyjnym papierem drukarskim, co gwaran­tu­je este­ty­czny i pro­fesjon­al­ny wygląd Twoich ulotek, jed­nocześnie speł­ni­a­jąc najwyższe stan­dardy eko­log­iczne.

Drukowanie ulotek z papieru z recyk­lin­gu to nie tylko mądry wybór dla Two­jego biz­ne­su, ale także świadome zaan­gażowanie w ochronę środowiska.

Nau­tilus Clas­sic oraz Nau­tilus Clas­sic Super White to rodza­je papieru, które mogą być stosowane w druku ulotek, broszur, czy innych mate­ri­ałów reklam­owych. Oto krótkie omówie­nie tych dwóch rodza­jów papieru:

 1. Nau­tilus Clas­sic:
  • Charak­terysty­ka: Nau­tilus Clas­sic to papi­er o wyjątkowej fak­turze i charak­terze, co nada­je mu ele­gancji i specy­ficznego wyglą­du.
  • Kolor: Może mieć różne odcie­nie, zazwyczaj jest to kre­mowy lub beżowy kolor, co doda­je mate­ri­ałowi dodatkowego uroku.
  • Powierzch­nia: Może mieć lekko chro­powatą powierzch­nię, co nada­je dotykowi papieru pewną fak­turę.
 2. Nau­tilus Clas­sic Super White:
  • Charak­terysty­ka: Jest to bardziej nowoczes­na wer­s­ja Nau­tilus Clas­sic, cechu­ją­ca się białym kolorem, co spraw­ia, że mate­ri­ał jest bardziej uni­w­er­sal­ny i nowoczes­ny.
  • Kolor: Kolor biały spraw­ia, że na nim drukowane kolory i grafi­ki mogą lep­iej się wyróż­ni­ać.
  • Powierzch­nia: Może mieć gład­ką powierzch­nię, co pozwala na uzyskanie lep­szego efek­tu przy druku kolorów.

Zas­tosowanie w druku ulotek: Oba typy papieru, Nau­tilus Clas­sic i Nau­tilus Clas­sic Super White, nada­ją się do druku ulotek, zwłaszcza dla tych, które wyma­ga­ją wyższej jakoś­ci, ele­gancji i unikalnego wyglą­du. Wybór pomiędzy nimi może zależeć od pref­er­encji este­ty­cznych, rodza­ju treś­ci, które mają być drukowane, a także od oczeki­wanej reakcji odbior­ców.

Przed doko­naniem wyboru warto skon­sul­tować się z drukarnią, która może doradz­ić, która opc­ja będzie najlepiej odpowiadać konkret­nym potrze­bom pro­jek­tu ulot­ki.

Eko ulot­ki drukowane na papierze z recyk­lin­gu to mate­ri­ały reklam­owe, które są pro­dukowane z zas­tosowaniem eko­log­icznego pode­jś­cia. Poniżej przed­staw­iam kil­ka kluc­zowych cech eko ulotek na papierze z recyk­lin­gu:

 1. Papi­er z recyk­lin­gu:
  • Ulot­ki eko są drukowane na papierze, który został wypro­dukowany z surow­ców wtórnych, czyli z mate­ri­ałów pod­danych pro­ce­sowi recyk­lin­gu. To oznacza, że wyko­rzys­tu­je się już ist­niejące papierowe pro­duk­ty, co zmniejsza zapotrze­bowanie na nowe surow­ce i min­i­mal­izu­je negaty­wny wpływ na środowisko.
 2. Design przy­jazny dla środowiska:
  • Eko ulot­ki mogą być pro­jek­towane z myślą o min­i­mal­i­zowa­niu iloś­ci zuży­wanych zasobów, z uży­ciem prostych i efek­ty­wnych wzorów. Pon­ad­to, pro­du­cen­ci częs­to zachę­ca­ją do ponownego przetwarza­nia i recyk­lin­gu samych ulotek po ich uży­ciu.
 3. Świado­mość eko­log­icz­na:
  • Eko ulot­ki kieru­ją się ideą świado­moś­ci eko­log­icznej, co może przy­cią­gać uwagę klien­tów, którzy zwraca­ją uwagę na dzi­ała eko­log­iczne i dbałość o środowisko.

Drukowanie ulotek na papierze z recyk­lin­gu to inic­jaty­wa, która ma na celu zmniejsze­nie śladu eko­log­icznego i pro­mowanie zrównoważonego pode­jś­cia w branży reklam­owej. Wybier­a­jąc eko ulot­ki, firmy mogą wyraz­ić swo­je zaan­gażowanie w ochronę środowiska i zyskać uznanie w oczach kon­sumen­tów, którzy coraz częś­ciej poszuku­ją pro­duk­tów i usług pochodzą­cych z zrównoważonych źródeł.

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk offsetowy

Uszlachetnienie:

Brak

2 opinie dla Ulotki ekologiczne

5,0
Na podstawie 2 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-2 of 2 recenzje
 1. A

  (0) (0)
 2. A

  Papi­er eko­log­iczny, ale biały więc spoko

  (0) (0)
Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
133 opinie