Wizytówki MultiLoft

(1 opinia klienta)

298,52 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: CYFROWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 3-4 dni roboczych

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

Wiz­ytów­ki Mul­tiLoft — Mega grube wiz­ytów­ki 1200g/m2

Ulotki-sklep.pl to drukar­nia online, gdzie Two­je pro­jek­ty sta­ją się rzeczy­wis­toś­cią na papierze. Spec­jal­izu­je­my się w druku różnego rodza­ju mate­ri­ałów reklam­owych, a jed­nym z naszych flagowych pro­duk­tów są wiz­ytów­ki Mul­tiLoft. Nasza ofer­ta obe­j­mu­je różnorod­ność opcji dos­tosowanych do Twoich potrzeb, takie jak kolory CMYK, różne tech­nolo­gie druku, a także sze­ro­ki wybór rozmi­arów, papierów i kolorów. Wiz­ytów­ki Mul­tiloft to spec­jal­ny rodzaj wiz­ytówek, które wyróż­ni­a­ją się swo­ją wyjątkową struk­turą i jakoś­cią wyko­na­nia. Są to wiz­ytów­ki, które składa­ją się z wielu warstw papieru, co nada­je im trójwymi­arowy efekt i wyjątkową fak­turę. Wiz­ytów­ki Mul­tiloft są częs­to uży­wane przez firmy i oso­by pry­watne, które chcą się wyróżnić i zro­bić pro­fesjon­alne wraże­nie na swoich klien­tach i kon­tak­tach biz­ne­sowych.

 

Dlaczego wiz­ytów­ki Mul­tiLoft są doskon­ałym wyborem?

Mul­tiLoft to nowa­tors­ka tech­nolo­gia opier­a­ją­ca się na łącze­niu kilku warstw papieru, co skutku­je tworze­niem wiz­ytówek o imponu­jącej gruboś­ci, zbliżonej do kar­ty kredy­towej. To ide­alne rozwiązanie dla tych, którzy chcą wyróżnić się z tłu­mu i zapad­ną w pamięć swoim klien­tom. Wybier­a­jąc wiz­ytów­ki Mul­tiLoft, masz pełną kon­trolę nad ich wyglą­dem, od gruboś­ci, koloru aż po wykończe­nie brzegów. Warto również zaz­naczyć, że nasza drukar­nia ofer­u­je różne rozmi­ary wiz­ytówek, w tym pop­u­larne 90×50 mm oraz trady­cyjne 85×55 mm. Możesz dos­tosować je do swoich potrzeb i pref­er­encji. Nasze wiz­ytów­ki Mul­tiLoft są dostęp­ne w różnych gruboś­ci­ach, aż do 1200 g/m2, co gwaran­tu­je trwałość i ele­gancję. Masz możli­wość wyboru koloru wypełnienia, który doskonale pasu­je do Two­jej mar­ki. To wszys­tko spraw­ia, że nasza ofer­ta jest niezrów­nana, jeśli chodzi o wiz­ytów­ki.
Nasze wiz­ytów­ki Mul­tiLoft są wyjątkowe i pozwala­ją Ci wyraz­ić swo­ją kreaty­wność. Dzię­ki tech­nologii CMYK gwaran­tu­je­my pre­cyzję kolorów. Ofer­u­je­my także dwie tech­nolo­gie druku, aby dos­tosować się do Twoich potrzeb. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszy­mi wyma­gani­a­mi pro­jek­towy­mi oraz do sko­rzys­ta­nia z naszych usług real­iza­cji pro­jek­tu. Wraz z nami Two­je wiz­ytów­ki staną się nieza­pom­ni­aną wiz­ytówką Two­jego biz­ne­su.
Dlat­ego nie czekaj — złóż zamówie­nie już ter­az i przekon­aj się, dlaczego nasza drukar­nia online jest najlep­szym wyborem dla Two­jej firmy. Ofer­u­je­my szy­bką real­iza­cję, różnorod­ność opcji dos­tosowanych do Twoich potrzeb i konkuren­cyjne ceny. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w wypro­mowa­niu Two­jej mar­ki i zdoby­ciu nowych klien­tów.
Wiz­ytów­ki Mul­tiloft są dostęp­ne w różnych kolorach, co pozwala na dopa­sowanie ich do kolorysty­ki firmy lub oso­bis­tego sty­lu. Wielokolorowa struk­tu­ra wiz­ytów­ki Mul­tiloft tworzy efekt kon­trastu między warst­wa­mi papieru, co doda­je im unikalnego wyglą­du. Pon­ad­to, wiz­ytów­ki Mul­tiloft są zazwyczaj grub­sze niż stan­dar­d­owe wiz­ytów­ki, co nada­je im solid­ność i ele­gancję.

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk offsetowy kreda mat 350g, Druk cyfrowy kreda silk 400g

Uszlachetnienie:

Brak

1 opinia dla Wizytówki MultiLoft

5,0
Na podstawie 1 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-1 z 1 recenzja
  1. K
    (0) (0)
Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
133 opinie