Koszyk

Warunk­iem wysył­ki w podanym ter­minie jest nie łącze­nie zamówienia z inny­mi pro­duk­ta­mi o dłuższym ter­minie real­iza­cji. W niek­tórych przy­pad­kach może­my jed­nak wysłać dwie przesył­ki, wszys­tko zależne jest od zaplecza mag­a­zynier­skiego. Dla pro­duk­tów o różnych cza­sach real­iza­cji zale­camy jed­nak złożyć dwa odd­zielne zamówienia. Czas real­iza­cji zamówienia lic­zony jest od pier­wszego dnia roboczego po dniu w którym pli­ki zostały zaak­cep­towane do druku. W przy­pad­ku zamówienia pro­jek­tu — akcep­tacji przez klien­ta. W przy­pad­ku dostar­czenia plików — akcep­tacji przez ser­wis.
Wyko­nany pro­jekt możesz w każdej chwili u nas dodrukować. Wykupi­e­nie pro­jek­tu na włas­ność to dodatkowy koszt 100PLN.
Twój koszyk aktu­al­nie jest pusty.

Wróć do sklepu

Paczko­maty Inpost dostęp­ne są tylko dla zamówień
nieprzekracza­ją­cych wielkoś­ci skry­t­ki.

Wybór paczko­matu wydłuża czas wysył­ki o 1 dzień roboczy, nawet jeśli została zaz­nac­zona “Real­iza­c­ja przyspies­zona”.
Co mówią nasi Klienci
133 opinie