Plakaty Dwustronne foliowane

359,40 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: OFFSETOWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 4-5 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 2-3 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

Plakaty dwus­tronne pokryte folią mat lub błysk to innowa­cyjne rozwiąza­nia w dziedzinie pro­mocji i komu­nikacji wiz­ual­nej, łączące funkcjon­al­ność i este­tykę. Folia matowa nada­je plakatom stonowany, ale ele­ganc­ki charak­ter, elimin­u­jąc jed­nocześnie niepożą­dane refleksy świ­etlne. Z kolei błyszczą­ca folia lux doda­je im dynam­icznoś­ci, inten­sy­fiku­jąc kolorystykę i przy­cią­ga­jąc uwagę odbior­ców.

Charak­teryzu­jąc się dwus­tron­ną aplikacją folii, te plakaty ofer­u­ją kom­plek­sowe doświad­cze­nie wiz­ualne. Zarówno strona matowa, jak i błyszczą­ca mogą być wyko­rzys­tane do przekazu różnych infor­ma­cji czy kre­owa­nia zróżni­cow­anych wrażeń. To ide­alne rozwiązanie dla tych, którzy prag­ną maksy­mal­nej elasty­cznoś­ci w przekazy­wa­niu swo­jej wiado­moś­ci, wyko­rzys­tu­jąc różnice w wykończe­niu do zróżni­cow­a­nia treś­ci.

Folia matowa sprawdza się doskonale, gdy celem jest stworze­nie plakatu o wyrafi­nowanym charak­terze, nada­jąc mu powś­ciągli­wość i ele­gancję. To rozwiązanie szczegól­nie pop­u­larne w kon­tekś­cie pro­mocji artysty­cznej, gdzie sub­tel­ną este­tykę cenione są równie wysoko, co sama treść.

Z kolei strona błyszczą­ca doda­je plakatom efek­tu prestiżu i przy­cią­ga­jącego połysku, co spraw­ia, że sta­ją się one nie tylko infor­ma­cyjnym medi­um, ale również ele­mentem deko­ra­cyjnym. Plakaty dwus­tronne pokryte folią błysk są doskon­ałym wyborem dla tych, którzy chcą wyróżnić się w tłu­mie reklam i skupić uwagę odbior­ców na prezen­towanej treś­ci.

Dwus­tron­na aplikac­ja folii mat lub błysk pełni także funkcję ochron­ną, chroniąc plakaty przed wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych, zabrudzeni­a­mi czy wilgo­cią. To istotne, zwłaszcza gdy plakaty są eksponowane na zewnątrz lub w miejs­cach, gdzie są narażone na zmi­enne warun­ki atmos­fer­yczne.

Dodatkowo, aplikac­ja folii może wzmoc­nić struk­turę plakatu, czyniąc go bardziej odpornym na uszkodzenia mechan­iczne. W miejs­cach o dużym natęże­niu ruchu, gdzie plakaty mogą być narażone na przy­pad­kowe uszkodzenia, ta cecha sta­je się szczegól­nie istot­na.

Plakaty dwus­tronne pokryte folią mat lub błysk zna­j­du­ją zas­tosowanie w różnych kon­tek­stach, od pro­mocji kul­tur­al­nej po reklamę pro­duk­tów luk­su­sowych. Ich uni­w­er­sal­ność spraw­ia, że są atrak­cyjnym i skutecznym narzędziem komu­nikacji wiz­ual­nej, zdol­nym dostar­czyć kom­plek­sowe doświad­cze­nie este­ty­czne i infor­ma­cyjne. Ostate­cznie, te plakaty stanow­ią połącze­nie funkcjon­al­noś­ci, este­ty­ki i trwałoś­ci, tworząc wyraziste komu­nikaty wiz­ualne, które przy­cią­ga­ją uwagę i wyróż­ni­a­ją się na tle innych reklam.

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk offsetowy

Uszlachetnienie:

Brak

Opinie

There are no reviews yet

Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
133 opinie