Ulotki srebrzone

213,86 

KOLORYSTYKA: CMYK

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 9-10 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 2-3 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

Opis

Drukar­nia Ulot­ki-Sklep pro­ponu­je nowa­torskie pode­jś­cie do druku ulotek, prz­ery­wa­jąc kon­wencjon­alne schematy. Nasze ulot­ki sre­br­zone to niezwykłe rozwiązanie, które wyróż­nia się spośród stan­dar­d­owych prak­tyk. Wyko­rzys­tu­je­my sre­brną folię jako dodatkową warst­wę, która pod­nosi este­tykę wybranych ele­men­tów pro­jek­tu.

Ta innowa­cyj­na tech­ni­ka doskonale sprawdzi się dla marek pre­mi­um, dla których każdy detal mate­ri­ałów mar­ketingowych jest istot­ny. Ulot­ki sre­br­zone nie tylko prezen­tu­ją się wyjątkowo, ale również odd­zi­ału­ją na pozy­ty­wną per­cepcję mar­ki. W dobie panu­jącego tren­du mar­ketingu sen­so­rycznego, nasze ulot­ki stwarza­ją niepow­tarzalne wraże­nia dla zmysłów wzroku i dotyku.

Zachę­camy do ekspery­men­towa­nia z nowoczes­nym pode­jś­ciem do druku ulotek, które nie tylko przy­ciąg­nie uwagę, ale także poz­woli wyróżnić się spośród konkurencji. Ulot­ki-Sklep — dla tych, którzy szuka­ją innowa­cyjnych i efek­townych rozwiązań w dziedzinie poligrafii.

Ulot­ki ze sre­brnym nadrukiem to wyjątkowe mate­ri­ały reklam­owe, które zostały uszla­chet­nione poprzez zas­tosowanie sre­brnej far­by lub folii w pro­ce­sie druku. Ten sre­brny nadruk może być uży­wany do pod­kreśla­nia określonych ele­men­tów na ulotce, takich jak logo, tekst czy grafi­ka, nada­jąc im ele­ganc­ki i ekskluzy­wny wygląd.

Wprowadze­nie sre­brnego nadruku do ulotek może zde­cy­dowanie zwięk­szyć ich atrak­cyjność wiz­ual­ną. Jest to szczegól­nie efek­ty­wne w przy­pad­ku marek pre­mi­um lub w sytu­ac­jach, gdzie chce­my pod­kreślić luk­su­sowy charak­ter pro­duk­tów czy usług. Sre­brny nadruk może również dodawać ele­ment blasku i nowoczes­noś­ci, co przy­cią­ga uwagę potenc­jal­nych klien­tów.

Ogól­nie rzecz biorąc, ulot­ki ze sre­brnym nadrukiem to kreaty­wne rozwiązanie, które pozwala wyróżnić się w tłu­mie stan­dar­d­owych mate­ri­ałów reklam­owych, doda­jąc im ele­gancji i prestiżu.

Informacje dodatkowe

Typ

Matowy

Technologia druku:

Druk offsetowy

Uszlachetnienie:

Folia mat, Folia Błysk, Folia Soft Touch

Opinie

There are no reviews yet

Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
137 opinii