Ulotki składane standardowe

(3 opinie klienta)

139,03 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: OFFSETOWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 4-5 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 1-2 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

Drukar­nia online ulotki-sklep.pl to miejsce, gdzie Two­je ulot­ki nabier­a­ją życia. Ofer­u­je­my sze­ro­ki zakres usług, z których możesz sko­rzys­tać, aby wypro­mować swój biznes. Jed­nym z naszych flagowych pro­duk­tów są ulot­ki składane stan­dar­d­owe.

Ulot­ki składane są jed­nym z pop­u­larnych narzędzi mar­ketingowych, które służą do przekazy­wa­nia istot­nych infor­ma­cji, pro­mocji pro­duk­tów lub usług oraz przy­cią­ga­nia uwa­gi potenc­jal­nych klien­tów. Charak­teryzu­ją się tym, że są drukowane na więk­szym arkuszu papieru i następ­nie składane na mniejszy for­mat, co pozwala na umieszcze­nie więk­szej iloś­ci treś­ci w kom­pak­towej formie. To spraw­ia, że ulot­ki składane są atrak­cyjnym wyborem dla firm i orga­ni­za­cji, które chcą przekazać bardziej szczegółowe i rozbu­dowane infor­ma­c­je.

Druk ulotek składanych jest kluc­zowym etapem w pro­ce­sie pro­dukcji tych mate­ri­ałów reklam­owych. To w drukarni ulotek składanych mate­ri­ał zosta­je prze­nie­siony na papi­er, co obe­j­mu­je nie tylko sam pro­ces drukowa­nia, ale także wybór odpowied­niego rodza­ju papieru, jakość druku, kolory i wykończenia. To ważny pro­ces, który wpły­wa na final­ny efekt wiz­ual­ny i jakoś­ciowy ulotek. Drukar­nia ulotek składanych to miejsce, w którym spec­jal­iś­ci zaj­mu­ją się pro­ce­sem drukowa­nia i pro­dukcji tych mate­ri­ałów reklam­owych. Drukarnie ofer­u­ją różne opc­je per­son­al­iza­cji, co oznacza, że moż­na dos­tosować rozmi­ar, rodzaj papieru, wykończenia i ilość składów według swoich potrzeb i pref­er­encji. Drukar­nia jest kluc­zowym part­nerem w tworze­niu ulotek składanych, zapew­ni­a­jąc wysoką jakość i pre­cyzję w pro­dukcji.

Ulot­ki składane cena to kwes­t­ia, którą wielu klien­tów bierze pod uwagę, wybier­a­jąc dostaw­cę usług druku. Cena ulotek składanych może być zróżni­cow­ana i zależy od wielu czyn­ników, takich jak ilość sztuk, jakość papieru, rodzaj druku i inne ele­men­ty pro­jek­towe. Dlat­ego warto zbadać różne ofer­ty i dostaw­ców, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie zarówno eko­nom­iczne, jak i spełni oczeki­wa­nia co do jakoś­ci. Ulot­ki składane to wszech­stronne narzędzie mar­ketingowe, które zna­j­du­je zas­tosowanie w wielu dziedz­i­nach i branżach. Mogą być wyko­rzysty­wane do pro­mocji pro­duk­tów i usług, rozpowszech­ni­a­nia infor­ma­cji o wydarzeni­ach, budowa­nia świado­moś­ci mar­ki czy edukacji odbior­ców. Ich for­ma składana pozwala na przekazy­wanie bardziej szczegółowych treś­ci, co jest szczegól­nie ważne w przy­pad­ku bardziej zaawan­sowanych kam­panii reklam­owych.

 

Jaki rozmi­ar i gra­matu­ra ulot­ki składanej stan­dar­d­owej są dla Ciebie odpowied­nie?

Chcąc stworzyć ulotkę składaną stan­dar­d­ową, musisz wybrać odpowied­ni rozmi­ar i gra­maturę papieru. W naszej ofer­cie zna­jdziesz kil­ka opcji, aby dos­tosować pro­dukt do Twoich potrzeb. Możesz wybier­ać spośród rozmi­arów A7, A6, A5 oraz DL, które gwaran­tu­ją, że Two­ja ulot­ka wyróżni się w tłu­mie.
Jeśli zależy Ci na solid­noś­ci i trwałoś­ci, wybierz gra­maturę 250 g. Dla lże­jszych i eko­nom­icznych pro­jek­tów mamy wari­anty 130 g i 170 g. To Ty decy­du­jesz, jaki efekt chcesz osiągnąć. Nasze ulot­ki składane stan­dar­d­owe dostęp­ne są w dwóch rodza­jach wykończenia: matowym i błyszczą­cym. Matowy nada­je się ide­al­nie do sub­tel­nych, ele­ganc­kich pro­jek­tów, pod­czas gdy błyszczą­cy sprawi, że Two­je ulot­ki będą po pros­tu przy­cią­gać wzrok.

 

Dlaczego składanie ulotek na pół jest pop­u­larnym wyborem?

Składanie ulotek na pół to pop­u­larny wybór, ponieważ jest to klasy­cz­na i prak­ty­cz­na meto­da prezen­tacji treś­ci. Kiedy odbior­ca otrzy­mu­je ulotkę, może łat­wo ją złożyć na pół, co poma­ga w zwięk­sze­niu czytel­noś­ci. Ten rodzaj składa­nia pozwala na wygodne rozmieszcze­nie treś­ci na czterech pan­elach (dwa na stron­ie przed­niej, dwa na stron­ie tyl­nej), co czyni je atrak­cyjny­mi i łat­wo przyswa­jal­ny­mi. Uży­wamy kolorysty­ki CMYK, gwaran­tu­jąc najwyższą jakość i odw­zorowanie kolorów.

 

Jakie treś­ci najlepiej prezen­tować na ulotkach składanych na pół?

Ulot­ki składane na pół to wszech­stron­ny for­mat, który może być wyko­rzys­tany do prezen­tacji różnorod­nych treś­ci.
 • Oto kil­ka przykładów tego, jak możesz efek­ty­wnie wyko­rzys­tać ten rodzaj składa­nia:
 • Pro­moc­je i ofer­ty spec­jalne: Jeśli Two­ja fir­ma reg­u­larnie wprowadza nowe pro­moc­je, ulot­ki składane na pół są doskon­ałym narzędziem do przekazy­wa­nia tych infor­ma­cji. Możesz umieś­cić atrak­cyjne grafi­ki, rabaty i opisy pro­duk­tów, przy­cią­ga­jąc uwagę odbior­ców.
 • Menu i kar­ty dań: Restau­rac­je i lokale gas­tro­nom­iczne częs­to wybier­a­ją ulot­ki składane na pół do prezen­tacji swo­jego menu. To ide­al­ny sposób, aby pokazać dania, napo­je i ceny w sposób czytel­ny i atrak­cyjny. Dzię­ki temu klien­ci łat­wo zna­jdą to, co ich intere­su­je.
 • Pro­gramy wydarzeń: Orga­nizu­jesz kon­fer­encję, kon­cert lub inną imprezę? Ulot­ki składane na pół mogą posłużyć do prezen­tacji pro­gra­mu wydarzenia, rozkładu godzin i infor­ma­cji o prele­gen­tach. To ułatwia uczest­nikom ori­en­tację i poma­ga w wyborze intere­su­ją­cych ich sesji.
 • Opowieść o fir­mie: Jeśli chcesz przed­staw­ić his­torię swo­jej firmy, jej mis­ję i wartoś­ci, ulot­ki składane na pół pozwala­ją to zro­bić w prze­myślany sposób. Każdy pan­el może być poświę­cony innemu aspek­towi firmy, co poma­ga w budowa­niu spójnego wiz­erunku.
 • Prze­wod­ni­ki i instrukc­je: Ulot­ki składane na pół mogą służyć także jako prze­wod­ni­ki i instrukc­je. Na przykład, jeśli prowadzisz turysty­czną agencję, możesz stworzyć ulotkę z planem zwiedza­nia i infor­ma­c­ja­mi o atrakc­jach turysty­cznych w danym region­ie.
Ulot­ki składane stan­dar­d­owe są wszech­stron­nym narzędziem mar­ketingowym, które moż­na dos­tosować do wielu różnych celów. W drukarni online ulotki-sklep.pl ofer­u­je­my pro­fesjon­alne drukowanie ulotek składanych na pół, aby pomóc Ci w skutecznym pro­mowa­niu swo­jego biz­ne­su lub wydarzenia. Dzię­ki naszym usłu­gom Two­je ulot­ki będą wyjątkowe, atrak­cyjne i skuteczne w przy­cią­ga­niu uwa­gi potenc­jal­nych klien­tów czy uczest­ników.

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk offsetowy

Uszlachetnienie:

Brak

3 opinie dla Ulotki składane standardowe

5,0
Na podstawie 3 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-3 of 3 recenzje
 1. PD
  (0) (0)
 2. TB

  Pole­cam ulot­ki na prawdę bard­zo dobrej jakoś­ci

  (0) (0)
 3. AW

  Pole­cam! 🙂

  (0) (0)
Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
133 opinie