Opinie

4,9
Na pod­staw­ie 134 recen­zji
1–5 of 133 recen­z­je
 1. S

  Jestem zad­owolona !

  (0) (0)
 2. S

  Super ! Jestem zad­owolona

  (0) (0)
 3. S

  Jestem zad­owolona !

  (0) (0)
 4. SM

  Zad­owolona 🤗 zamówię jeszcze napewno

  (0) (0)
 5. SM

  Super! Na pewno zamówię jeszcze

  (0) (0)

OPINIE KLIENTÓW

1. Opinię doty­czącą obsłu­gi zamówienia lub opinię doty­czącą Towaru moż­na umieś­cić pod­czas wiz­y­ty w Sklepie Inter­ne­towym poprzez kliknię­cie w inter­fe­js umieszc­zony przy Towarze albo poprzez kliknię­cie w link umieszc­zony w wiado­moś­ci e‑mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieod­płatne. W ramach jed­nego zamówienia — Klient ma możli­wość wyłącznie jed­nokrot­nego doda­nia Opinii.

2. W ramach Opinii Klient może przyz­nać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną lim­i­towaną do 65535 znaków słownych.

3. Oce­ny są prze­chowywane i prezen­towane pub­licznie na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego.

4. Sprzedaw­ca wery­fiku­je Opinie za pomocą adresu e‑mail, który został uży­ty w pro­ce­sie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszcza jest przez osobę posługu­jącą się e‑mailem, który został uży­ty w pro­ce­sie zakupowym — oznacza jest na stron­ie Sklepu komen­tarzem “Zwery­fikowany klient”. Każ­da inna Opinia oznaczana jest jako “Niezw­ery­fikowany klient”.

5. Sprzeda­ją­cy nie zmienia Opinii w zakre­sie treś­ci ani przyz­nanych gwiazdek, chy­ba że jest ona obraźli­wa, niez­god­na z prawem lub stanowi reklamę konkuren­cyjnego ser­wisu.

6. Kupu­ją­cy wyłącznie i samodziel­nie ponosi odpowiedzial­ność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedaw­ca jest uprawniony do usunię­cia Opinii na zasadach wynika­ją­cych z przepisów prawa i niniejszego Reg­u­laminu.

7. Niedo­puszczalne jest zamieszczanie treś­ci zaw­ier­a­ją­cych infor­ma­c­je nieprawdzi­we, wprowadza­jące w błąd, wul­gar­ne, agresy­wne, o charak­terze obraźli­wym lub będące w oczy­wisty sposób uznane za niez­godne z dobry­mi oby­cza­ja­mi. Niedo­puszczalne też jest umieszczanie treś­ci o charak­terze bezprawnym, narusza­ją­cych prawa osób trze­ci­ch, czy stanow­ią­cych czyn nieucz­ci­wej konkurencji.

8. Klient zobow­iązu­je się nie umieszczać treś­ci, które zaw­ier­a­ją lin­ki do zewnętrznych ser­wisów inter­ne­towych, mają­cych charak­ter pro­mo­cyjny lub reklam­owy lub zaw­ier­a­ją­cych dane osobowe osób trze­ci­ch.

9. Na wyraźną prośbę Klien­ta treść Opinii może zostać ukry­ta dla innych użytkown­ików Sklepu, ale przyz­nana oce­na w formie gwiazdek wliczana jest w ogól­ną ocenę Sklepu i Towaru.

Co mówią nasi Klienci
133 opinie