Plakaty Dwustronne

265,33 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: OFFSETOWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 4-5 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 1-2 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

Plakaty dwus­tronne — wyjątkowe narzędzie współczes­nej pro­mocji i reklamy

W dzisiejszych cza­sach skutecz­na pro­moc­ja i rekla­ma pro­duk­tów czy usług stały się kluc­zowym ele­mentem sukce­su każdej firmy. Jed­nym z narzędzi, które wyróż­ni­a­ją się w tej dziedzinie, są plakaty dwus­tronne. Drukowane przy uży­ciu tech­nologii off­se­towej, dostęp­ne w różnych rozmi­arach, gra­mat­u­rach i rodza­jach wykończenia, stanow­ią doskon­ałą okazję do wywoła­nia wraże­nia i przy­ciąg­nię­cia uwa­gi potenc­jal­nych klien­tów.

 

Jakie są dostęp­ne opc­je rozmi­aru, gra­matu­ry i rodza­ju wykończenia plakatów dwus­tron­nych?

Nasza drukar­nia online ulotki-sklep.pl ofer­u­je sze­ro­ki zakres opcji dos­tosowanych do Twoich potrzeb. Jeśli zależy Ci na więk­szej widocznoś­ci, wybierz plakaty A1, o imponu­ją­cych wymi­arach 594×841 mm, A2 (420×594 mm) lub A3 (297×420 mm) — wszys­tkie w dwus­tron­nej wer­sji. Gra­matu­ra to również istot­na kwes­t­ia. Ofer­u­je­my 130 g oraz 170 g, pozwala­jąc dos­tosować plakat do konkret­nej sytu­acji i zamier­zonego efek­tu. Wybór rodza­ju wykończenia może wpłynąć na ostate­czny wygląd plakatu. Nasze plakaty są dostęp­ne zarówno w wer­sji matowej, nada­jącej się ide­al­nie do bardziej trady­cyjnych i ele­ganc­kich pro­jek­tów, jak i błyszczącej, która doskonale pod­kreśla kolory i nada­je wydrukom bardziej dynam­icznego charak­teru.

 

Jakie są możli­woś­ci kolorysty­czne oraz tech­nolo­gia druku pro­ponowane przez ulotki-sklep.pl?

Drukar­nia ulotki-sklep.pl obsługu­je pełny zakres kolorów w sys­temie CMYK, co pozwala na pre­cyzyjne odw­zorowanie każdego niuan­su pro­jek­tu. Nieza­leżnie od tego, czy Two­je plakaty wyma­ga­ją sub­tel­nych pasteli, czy żywych, wyrazistych barw, nasza tech­nolo­gia druku off­se­towego gwaran­tu­je doskon­ałą jakość wydruku. Zapew­nia ona również trwałość i wyrazis­tość kolorów, co spraw­ia, że Two­je plakaty zachowa­ją swój atrak­cyjny wygląd przez dłu­gi czas.

 

Czy moż­na zamówić usługę pro­jek­towa­nia plakatów oraz jakie są kro­ki do złoże­nia zamówienia?

W naszej drukarni ofer­u­je­my również usługę pro­jek­towa­nia plakatów. Jeśli nie masz gotowego pro­jek­tu, nasi doświad­czeni grafi­cy są gotowi stworzyć pro­jekt od pod­staw lub dos­tosować ist­nieją­cy pro­jekt do Twoich potrzeb. Pro­ces zamówienia jest prosty i intu­icyjny. Po wyborze rozmi­aru, gra­matu­ry, rodza­ju wykończenia i iloś­ci plakatów, możesz przesłać gotowy pro­jekt lub sko­rzys­tać z naszych usług pro­jek­towa­nia. Następ­nie wybierasz ter­min dostawy i opcję płat­noś­ci, a my zajmiemy się resztą. Nasza drukar­nia online gwaran­tu­je szy­bką real­iza­cję zamówień i konkuren­cyjne ceny.
Plakaty dwus­tronne są doskon­ałym narzędziem do pro­mocji pro­duk­tów, wydarzeń i usług. Dostęp­ne w różnych rozmi­arach, gra­mat­u­rach, rodza­jach wykończenia oraz ofer­u­jące pełną gamę kolorów w tech­nologii druku off­se­towego, pozwala­ją na kreaty­wną ekspresję i przy­ciąg­nię­cie uwa­gi klien­tów. Nasza drukar­nia online ulotki-sklep.pl jest gotowa sprostać Twoim oczeki­wan­iom, zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i szy­bkość real­iza­cji zamówień. Sko­rzys­taj z naszej ofer­ty, by wyróżnić się na rynku i osiągnąć sukces w pro­mocji Twoich pro­duk­tów czy usług.

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk offsetowy

Uszlachetnienie:

Brak

Opinie

There are no reviews yet

Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
133 opinie