Wizytówki złocone

(2 opinie klienta)

248,90 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: CYFROWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 9-10 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 2-3 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

Opis

Wiz­ytów­ki zło­cone to niewąt­pli­wie pro­dukt kierowany do klien­tów pre­mi­um, cenią­cych sobie nowoczesne i ele­ganck­ie rozwiąza­nia. Pro­ces pozła­ca­nia pole­ga na pokryciu pewnych ele­men­tów wiz­ytów­ki, takich jak logo, napisy, obramowa­nia lub inne detale, warst­wą zło­ta. Odpowied­nio wyko­nane wiz­ytów­ki zło­cone doda­ją im ele­gancji, prestiżu i ekskluzy­wnego wyglą­du. Aby pozła­canie zostało wyko­nane poprawnie, należy przesłać odpowied­ni pro­jekt złoce­nia wiz­ytów­ki. Taki pro­jekt powinien składać się z tła (nadruku) oraz pro­jek­tu złoce­nia (czarny 100% na białym 100%). Odpowied­nie wskazów­ki i wyty­czne co do złoce­nia zna­jdziesz na naszej stron­ie z wymoga­mi doty­czą­cy­mi druku wiz­ytówek zło­conych, sre­br­zonych, czy z uży­ciem lakieru uv 3d.

W prak­tyce wiz­ytów­ki zło­cone są pop­u­larne w branżach, gdzie ważne jest wyróżnie­nie się i pod­kreśle­nie wysok­iej jakoś­ci, luk­susu lub prestiżu. Firmy z branży luk­su­sowej, przed­staw­iciele sek­to­ra finan­sowego czy oso­by reprezen­tu­jące branże artysty­czne mogą korzys­tać z wiz­ytówek zło­conych, aby skuteczniej przy­ciągnąć uwagę potenc­jal­nych klien­tów czy part­nerów biz­ne­sowych. Wiz­ytów­ki zło­cone stanow­ią nie tylko prak­ty­czne narzędzie wymi­any infor­ma­cji kon­tak­towych, ale także ele­ment mar­ketingowy, który może wyróżnić fir­mę lub osobę w tłu­mie. Doda­ją one prestiżu i są częs­to uży­wane w sytu­ac­jach, gdzie pier­wsze wraże­nie ma szczególne znacze­nie, a ele­ganc­ja i unikalność są ważne dla wiz­erunku mar­ki.

Wiz­ytów­ki zło­cone są szczegól­nie odpowied­nie w biz­ne­sach, które chcą pod­kreślić luk­sus, ele­gancję i wysoką jakość usług lub pro­duk­tów. Oto kil­ka branż, w których stosowanie wiz­ytówek zło­conych może być szczegól­nie skuteczne:

 1. Branża luk­su­sowa: Firmy zaj­mu­jące się luk­su­sowy­mi pro­duk­ta­mi lub usługa­mi, takie jak mar­ki związane z modą, biżu­ter­ią, samo­choda­mi luk­su­sowy­mi czy nieru­chomoś­ci­a­mi, mogą korzys­tać z wiz­ytówek zło­conych, aby pod­kreślić ekskluzy­wny charak­ter swo­jej mar­ki.
 2. Branża finan­sowa: Firmy z sek­to­ra finan­sowego, takie jak ban­ki pri­vate bank­ing, doradzt­wo finan­sowe czy insty­tuc­je ofer­u­jące ekskluzy­wne usłu­gi bankowe, mogą wyko­rzys­tać wiz­ytów­ki zło­cone, aby budować wiz­erunek solid­noś­ci, prestiżu i zau­fa­nia.
 3. Branża artysty­cz­na: Oso­by pracu­jące w branżach artysty­cznych, takie jak pro­jek­tan­ci, artyś­ci, fotografowie czy architek­ci, mogą korzys­tać z wiz­ytówek zło­conych, aby pod­kreślić kreaty­wność i wysoką jakość swo­jej pra­cy.
 4. Branża hote­lars­ka i gas­tro­nom­icz­na: Hotele, restau­rac­je i klu­by noc­ne, zwłaszcza te o charak­terze ekskluzy­wnym, mogą uży­wać wiz­ytówek zło­conych, aby zachę­cić klien­tów do sko­rzys­ta­nia z ich usług.
 5. Usłu­gi ślub­ne i even­towe: Fir­ma zaj­mu­ją­ca się planowaniem ślubów, even­tów, lub ofer­u­ją­ca ekskluzy­wne usłu­gi even­towe, może korzys­tać z wiz­ytówek zło­conych, aby budować prestiż i wyróżnić się na rynku.
 6. Firmy kon­sultin­gowe: Przed­siębiorstwa świad­czące usłu­gi kon­sultin­gowe, zwłaszcza te skon­cen­trowane na klien­tach kor­po­ra­cyjnych, mogą uży­wać wiz­ytówek zło­conych, aby pod­kreślić pro­fesjon­al­izm, doświad­cze­nie i ekskluzy­wność swoich usług.

To tylko nieliczne przykłady w których możesz użyć pozła­canych wiz­ytówek. Druk wiz­ytówek zło­conych w drukarni inter­ne­towej to niewąt­pli­wie bard­zo dobre rozwiązanie dla klien­tów szuka­ją­cych ele­ganck­iego szny­tu oraz chcą­cych wyróżnić się na tle stan­dar­d­owych, częs­to nud­nych wiz­ytówek uży­wanych przez więk­szość klien­tów. Wiz­ytów­ki zło­cone mogą również posłużyć jako zaproszenia — Użyj ich jako zaprosze­nie na ślub, czy imprezę urodzi­nową. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wiz­ytówka pozła­cana sztucznym złotem miała inne zas­tosowanie niż pier­wot­nie założono. Ogranicza Cię tak naprawdę tylko kreaty­wność.

Wiz­ytów­ki ze zło­tym nadrukiem to wyrafi­nowane i ele­ganck­ie narzędzie w dziedzinie biz­ne­sowej komu­nikacji wiz­ual­nej. Ten sty­lowy dodatek do trady­cyjnych wiz­ytówek przy­cią­ga uwagę swoim unikalnym wyglą­dem, wydoby­wa­jąc się z tłu­mu stan­dar­d­owych kartek. Zło­ty nadruk stanowi sub­tel­ny, ale efek­towny sposób na pod­kreśle­nie ważnych ele­men­tów, takich jak logo firmy, dane kon­tak­towe czy inne istotne infor­ma­c­je. Odpowied­nio uży­wany, zło­ty nadruk doda­je prestiżu i klasy, co może być szczegól­nie cenne w biz­ne­sach związanych z branżą luk­su­sową, usługa­mi finan­sowy­mi, czy też w fir­ma­ch ofer­u­ją­cych wysok­iej jakoś­ci pro­duk­ty lub usłu­gi.

Pro­ces tworzenia wiz­ytówek ze zło­tym nadrukiem obe­j­mu­je pre­cyzyjne nanosze­nie warst­wy złotego tuszu na wybrane obszary kart­ki. To pode­jś­cie daje możli­wość per­son­al­iza­cji i dos­tosowa­nia wzoru do indy­wid­u­al­nych potrzeb klien­ta, co z kolei umożli­wia stworze­nie unika­towych i charak­terysty­cznych pro­jek­tów. Wiz­ytów­ki ze zło­tym nadrukiem zazwyczaj wyróż­ni­a­ją się ele­gancją i este­tyką, co spraw­ia, że są ide­al­nym wyborem dla tych, którzy prag­ną zro­bić trwałe wraże­nie na potenc­jal­nych klien­tach czy part­ner­ach biz­ne­sowych.

Efekt złotego nadruku jest szczegól­nie widoczny na ciem­niejszych tłach, gdzie zło­ciste detale doskonale kon­trastu­ją, przy­cią­ga­jąc wzrok i doda­jąc całoś­ci wyjątkowego charak­teru. Ta for­ma wykończenia wiz­ytówek może być stosowana w różnych branżach, od kreaty­wnych dziedzin, takich jak pro­jek­towanie graficzne czy branża artysty­cz­na, po przed­staw­icieli biz­ne­sowych, prawników czy kon­sul­tan­tów. Zło­ty nadruk stanowi nie tylko prak­ty­czne narzędzie wymi­any infor­ma­cji kon­tak­towych, ale również wyraziste medi­um mar­ketingowe, zdolne budować wiz­erunek mar­ki i pozostaw­ić trwałe, pozy­ty­wne wraże­nie w umysłach klien­tów.

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk cyfrowy

Uszlachetnienie:

złocenie, Folia SoftTouch

2 opinie dla Wizytówki złocone

5,0
Na podstawie 2 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-2 of 2 recenzje
 1. CK

  Warto było

  (0) (0)
 2. H

  NIESAMOWITY EFEKT JAK TO LŚNI

  (0) (0)
Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
133 opinie