Plakaty Jednostronne

(1 opinia klienta)

162,94 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: OFFSETOWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 4-5 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 1-2 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

Plakaty jed­nos­tronne — Twój przekaz na wielkim ekranie!

Plakaty są potężnym narzędziem mar­ketingowym, które pozwala­ją przekazać istotne infor­ma­c­je wiz­ual­nie i przy­ciągnąć uwagę potenc­jal­nych klien­tów. W dzisiejszym świecie online drukarnie inter­ne­towe sta­ją się nieoce­nionym źródłem plakatów o różnych rozmi­arach i jakoś­ci. Jed­nym z takich miejsc jest nasza drukar­nia online, ulotki-sklep.pl.

 

Jakie plakaty jed­nos­tronne ofer­u­je­my?

Nasza drukar­nia online, ulotki-sklep.pl, ofer­u­je różne rozmi­ary plakatów jed­nos­tron­nych, aby sprostać Twoim indy­wid­u­al­nym potrze­bom. Dostęp­ne rozmi­ary to A1, A2 i A3. Dzię­ki nim masz pełną kon­trolę nad wielkoś­cią Two­jego przekazu, nieza­leżnie od tego, czy chcesz stworzyć wyrazisty plakat reklam­owy, czy artysty­czną repro­dukcję dzieła sztu­ki.
Kole­jnym istot­nym aspek­tem jest gra­matu­ra papieru, na którym drukowane są plakaty. Nasza ofer­ta obe­j­mu­je papi­er o gra­mat­u­rach 130 g oraz 170 g. Odpowied­ni wybór gra­matu­ry poz­woli Ci dos­tosować trwałość i jakość plakatu do jego przez­naczenia. Lek­ki papi­er o gra­maturze 130 g może być doskon­ały do plakatów pro­mo­cyjnych, pod­czas gdy papi­er o gra­maturze 170 g nada­je się ide­al­nie do trwal­szych i ekskluzy­wnych pro­jek­tów.

 

Jaki typ wykończenia plakatów wybierzesz?

Kole­jnym istot­nym aspek­tem w tworze­niu plakatów jest wybór typu wykończenia. Ofer­u­je­my dwa pop­u­larne wykończenia: matowe i błyszczące. Matowe plakaty nada­ją się ide­al­nie do pro­jek­tów artysty­cznych, doda­jąc im ele­gancji i unikalnego wyglą­du. Z kolei plakaty błyszczące przy­cią­ga­ją uwagę, ide­al­nie sprawdza­jąc się w kam­pa­ni­ach reklam­owych. Wybór między tymi dwoma opc­ja­mi zależy od Two­jego przekazu i celu, który chcesz osiągnąć.

 

Dlaczego warto wybrać druk off­se­towy do plakatów?

Nasza drukar­nia online, ulotki-sklep.pl, z pełnym zaan­gażowaniem sto­su­je tech­nologię druku off­se­towego, która stanowi kluc­zowy ele­ment zapew­ni­a­ją­cy wyjątkową jakość Twoich plakatów. Druk off­se­towy to bez wąt­pi­enia syn­on­im pre­cyzji, co oznacza, że Two­je plakaty będą nie tylko prezen­tować się pro­fesjon­al­nie, ale także przy­cią­gać uwagę swo­ją wyjątkową jakoś­cią.
W dzisiejszym świecie, w którym pier­wsze wraże­nie odgry­wa ogrom­ną rolę, druk off­se­towy gwaran­tu­je, że Twój przekaz będzie wydoby­wał się z plakatów z abso­lut­ną klarownoś­cią. Bez wzglę­du na to, czy tworzysz plakat artysty­czny, który ma odd­ać emoc­je dzieła sztu­ki, czy mate­ri­ały pro­mo­cyjne, które mają skutecznie zachę­cić klien­tów, druk off­se­towy umożli­wia odd­anie każdego detalu z maksy­mal­ną wier­noś­cią kolorów i szczegółów. Najważniejszą cechą druku off­se­towego jest fakt, że jest to pro­ces, który ofer­u­je nieskazitel­nie ostre i wyraziste rezul­taty. Dzię­ki zas­tosowa­niu zaawan­sowanych tech­nik druk off­se­towy pozwala na dokładne odw­zorowanie każdego odcienia koloru, co jest szczegól­nie ważne w przy­pad­ku pro­jek­tów artysty­cznych, gdzie kolory mają ogromne znacze­nie. Warto więc zde­cy­dować się na druk off­se­towy, aby zapewnić swoim plakatom abso­lut­nie najlep­sze wraże­nie wiz­ualne.

Jakie są opc­je cza­su real­iza­cji plakatów?

Rozu­miejąc, że czas jest częs­to kluc­zowy, ofer­u­je­my dwa różne cza­sy real­iza­cji. Nasz stan­dar­d­owy czas real­iza­cji wynosi 4–5 dni roboczych, co pozwala na dokładne przy­go­towanie i druk Two­jego pro­jek­tu. Jeśli jed­nak zależy Ci na jeszcze szyb­szym dostar­cze­niu plakatów, mamy również opcję przyspies­zonej real­iza­cji, która skra­ca czas oczeki­wa­nia do zaled­wie 1–2 dni roboczych. Dzię­ki temu możesz być pewien, że Twój przekaz zostanie dostar­c­zony dokład­nie wtedy, kiedy go potrze­bu­jesz.

W naszej drukarni online, ulotki-sklep.pl, rozu­miemy, że plakaty są nie tylko nośnikiem infor­ma­cji, ale także sztuką i narzędziem mar­ketingowym. Dlat­ego ofer­u­je­my różne opc­je, pozwala­jąc Ci na sper­son­al­i­zowanie swo­jego pro­jek­tu tak, aby ide­al­nie odpowiadał Twoim potrze­bom i celom. Ofer­u­je­my różne rozmi­ary, gra­matu­ry, typy wykończenia i krótkie cza­sy real­iza­cji, aby zapewnić Ci kom­plek­sową obsługę. Two­je plakaty będą drukowane w tech­nologii off­se­towej, co gwaran­tu­je wysoką jakość druku. Przyjdź do nas z włas­nym pro­jek­tem lub sko­rzys­taj z naszej pomo­cy w jego stworze­niu. Nasza drukar­nia online, ulotki-sklep.pl, jest gotowa dostar­czyć Ci plakaty, które, przy­ciągną uwagę i wyróżnią Twój przekaz na wielkim ekranie.

Informacje dodatkowe

Typ

Matowy, Błyszczący

Technologia druku:

Druk offsetowy

Uszlachetnienie:

Brak

1 opinia dla Plakaty Jednostronne

5,0
Na podstawie 1 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-1 z 1 recenzja
  1. PD
    (0) (0)
Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
133 opinie