Wizytówki Lakier UV 3D

219,03 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: CYFROWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 9-10 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 2-3 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

Opis

Innowa­cyjnym pode­jś­ciem do pod­niesienia prestiżu wiz­ytów­ki jest zas­tosowanie selek­ty­wnego lakieru UV 3D. Dzię­ki pre­cyzyjne­mu nałoże­niu lakieru UV 3D na papi­er, wiz­ytówka zysku­je efekt trójwymi­arowoś­ci, pod­kreśla­jąc wybrane ele­men­ty. Nasze wiz­ytów­ki z zas­tosowanym lakierem UV 3D nadadzą Twoim pro­jek­tom dodatkowej głębi i inten­sy­wnoś­ci.

Laki­er UV 3D szczegól­nie pole­cany jest do pro­jek­tów zaw­ier­a­ją­cych duże wzo­ry lub jed­no­lite kolory. Ten błyszczą­cy, wypukły laki­er doskonale pokry­je wybrane ele­men­ty, takie jak logo, czcion­ki czy inne kluc­zowe detale wiz­ytów­ki.

Odkryj potenc­jał wiz­ytówek z efek­tem UV 3D! Zadziw swoich klien­tów, doda­jąc swoim wiz­ytówkom nie tylko blasku i połysku, ale także prestiżowego charak­teru!

Wiz­ytów­ki z lakierem wypukłym UV 3D to spec­jal­ny rodzaj wiz­ytówek, które zostały uszla­chet­nione za pomocą tech­nologii lakieru UV 3D. Ten rodzaj lakieru jest nanos­zony selek­ty­wnie na wybrane obszary wiz­ytów­ki, nada­jąc im efekt wypukłoś­ci i trójwymi­arowoś­ci. Pro­ces ten spraw­ia, że pewne ele­men­ty wyróż­ni­a­ją się poprzez uniesie­nie nad powierzch­nię wiz­ytów­ki.

W prak­tyce oznacza to, że możesz zde­cy­dować się na pokrycie konkret­nych ele­men­tów wiz­ytów­ki, takich jak logo, czcion­ki czy inne detale, lakierem UV 3D. Efekt wypukłoś­ci doda­je głębi i atrak­cyjnoś­ci, co może przy­ciągnąć uwagę odbior­cy i nadać wiz­ytów­ce bardziej prestiżowego charak­teru.

Wiz­ytów­ki z lakierem wypukłym UV 3D są częs­to pole­cane dla pro­jek­tów zaw­ier­a­ją­cych duże wzo­ry lub obszary jed­no­litego koloru, gdzie efekt trójwymi­arowy może być szczegól­nie efek­towny. To innowa­cyjne pode­jś­cie do pro­jek­towa­nia wiz­ytówek może wyróżnić Two­je mate­ri­ały mar­ketingowe i spraw­ić, że staną się bardziej pamię­tane przez klien­tów.

Dynam­icznie ewolu­u­ją­ca tech­nolo­gia w dziedzinie poligrafii wpły­wa na ciągłe doskonale­nie ofer­ty drukarni Pro­fes. Ostat­nim krok­iem w kierunku pod­niesienia atrak­cyjnoś­ci naszych pro­duk­tów, a zwłaszcza wiz­ytówek, są wiz­ytów­ki z zas­tosowaniem innowa­cyjnego lakieru UV 3D.

Nasze wiz­ytów­ki z lakierem UV 3D są dostęp­ne w for­mat­ach 90 x 50 mm lub 85 x 55 mm. Wykonu­je­my je na wysok­iej jakoś­ci kar­tonie o gra­maturze 350g, ofer­u­jąc jed­no- lub dwus­tron­ny druk w pełnej kolorystyce. Po zakończe­niu pro­ce­su drukowa­nia pre­cyzyjnie nanosimy laki­er UV 3D na wybrane ele­men­ty grafi­ki, co nada­je im wraże­nie wypukłoś­ci i wyjątkowego efek­tu trójwymi­arowego.

Ta innowa­cyj­na tech­nolo­gia pozwala wyróżnić kluc­zowe ele­men­ty Twoich wiz­ytówek, nada­jąc im nie tylko este­ty­czny wygląd, ale także zapew­ni­a­jąc im unikalny charak­ter. Nasza ofer­ta wiz­ytówek z lakierem UV 3D to reprezen­tac­ja najnowszych trendów w świecie poligrafii, dos­tosowana do oczeki­wań klien­tów poszuku­ją­cych nowoczes­nych i efek­townych rozwiązań.

 

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk offsetowy

Uszlachetnienie:

złocenie, Folia SoftTouch

Opinie

There are no reviews yet

Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
137 opinii