Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Reg­u­lamin określa zasady korzys­ta­nia ze sklepu inter­ne­towego dostęp­nego pod adresem www.ulotki-sklep.pl.

1.2. Właś­ci­cielem i admin­is­tra­torem strony www.ulotki-sklep.pl jest fir­ma Hid­den stuff Artur Niewęgłows­ki, z siedz­ibą pod adresem ul. Wita Stwsza 7, 42–610 Miasteczko Śląskie, NIP: 6452552505, REGON: 368093806. Moż­na skon­tak­tować się z nami pod numerem tele­fonu 796 202 345 lub adresem e‑mail: sklepulotki@gmail.com

1.3. Wszys­tkie infor­ma­c­je o pro­duk­tach i usłu­gach podane na stron­ie www.ulotki-sklep.pl, w szczegól­noś­ci ich opisy, para­me­try tech­niczne, użytkowe oraz ceny stanow­ią zaprosze­nie do zawar­cia umowy, w rozu­mie­niu art. 71 Kodek­su Cywilnego.

§2 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Aby złożyć zamówie­nie na nasze pro­duk­ty i usłu­gi w drukarni inter­ne­towej, należy spełnić kil­ka warunk­ów. Po pier­wsze, konieczne jest zaak­cep­towanie reg­u­laminu, który reg­u­lu­je zasady korzys­ta­nia z naszej usłu­gi. Po drugie, musisz zare­je­strować kon­to na naszej stron­ie www.ulotki-sklep.pl. Pro­ces tworzenia kon­ta pole­ga na dokład­nym wypełnie­niu for­mu­la­rza rejes­tra­cyjnego dostęp­nego na naszej stron­ie. Rejes­trac­ja jest równoz­nacz­na z wyraże­niem zgody na treść reg­u­laminu.

2.2. Rejes­trac­ja oznacza, że zgadza­sz się na przetwarzanie danych osobowych, które podałeś w for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym. To jest niezbędne do zawar­cia umowy i real­iza­cji zamówienia.Dane osobowe podle­ga­ją ochronie i będą prze­chowywane z zachowaniem zasad bez­pieczeńst­wa określonych w ustaw­ie o ochronie danych osobowych.

2.3. Kon­to Użytkown­i­ka w ser­wisie ulotki-sklep.pl umożli­wia Kupu­jące­mu korzys­tanie ze Sklepu Inter­ne­towego po zal­o­gowa­niu oraz: — wprowadzanie, edy­towanie lub usuwanie danych, w tym danych niezbęd­nych do real­iza­cji zamówienia, wys­taw­ienia fak­tur; — składanie zamówień; — przeglą­danie his­torii zamówień; — dokony­wanie płat­noś­ci za zamówienia; — korzys­tanie z kodów raba­towych, obsługę pro­gramów lojal­noś­ciowych, wery­fikację przyp­isanych Kupu­jące­mu rabatów, pro­mocji; — korzys­tanie z pozostałych funkcjon­al­noś­ci Sklepu Inter­ne­towego, dostęp­nych dla Kupu­jącego z poziomu inter­fe­j­su użytkown­i­ka.

2.4. Kupu­ją­cy jest odpowiedzial­ny za dostar­cze­nie praw­idłowych plików do druku. Drukar­nia inter­ne­towa nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za błędy w dostar­c­zonych plikach.

2.5. Drukar­nia inter­ne­towa dokła­da wszel­kich starań, aby zre­al­i­zować i dostar­czyć zamówie­nie zgod­nie z określony­mi para­me­tra­mi. Jed­nakże, Drukar­nia inter­ne­towa nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za opóźnienia w dostaw­ie spowodowane czyn­nika­mi nieza­leżny­mi od firmy.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTAWA

3.1. W celu złoże­nia zamówienia, Kupu­ją­cy powinien dokon­ać wyboru pro­duk­tu, określić jego para­me­try, a następ­nie postępować zgod­nie z wyświ­et­lany­mi komu­nikata­mi na stron­ie inter­ne­towej. Do złoże­nia zamówienia niezbędne jest zal­o­gowanie się na kon­to użytkown­i­ka.

3.2. Kupu­ją­cy skła­da zamówie­nie poprzez dodanie pro­duk­tu do koszy­ka, wybranie para­metrów pro­duk­tu, sposobu dostawy oraz formy płat­noś­ci, a następ­nie potwierdze­nie zamówienia.

3.3. Ter­min wysył­ki zamówienia jest sza­cunkowy i uza­leżniony od dostęp­noś­ci pro­duk­tów oraz ich charak­terysty­ki. Nasz ser­wis dąży do zapewnienia szy­bkiej dostawy i pode­j­mu­je wszelkie stara­nia, aby zamówie­nie zostało dostar­c­zone możli­wie najszy­b­ciej.

3.4. Ser­wis inter­ne­towy zas­trze­ga sobie pra­wo do nieter­mi­nowej real­iza­cji zlece­nia w przy­pad­ku wys­tąpi­enia czyn­ników nieza­leżnych od firmy zwanych siłą wyższą, takich jak bra­ki w dostawach energii elek­trycznej lub syg­nału inter­ne­towego, opóźnienia dostaw­ców przesyłek, czy awarie urządzeń uży­wanych w pro­ce­sie drukowa­nia.

3.5. Koszt dostawy zamówionego pro­duk­tu jest widoczny przy składa­niu zamówienia.

3.6. W przy­pad­ku niedoręczenia zamówionego pro­duk­tu z winy Kupu­jącego i koniecznoś­ci jego ponownego wysła­nia przez ser­wis, Kupu­ją­cy może być obciążony kosz­ta­mi ponownej wysył­ki.

3.7. Ser­wis ulotki-sklep.pl w wyjątkowych przy­pad­kach ma pra­wo odmówić wyko­na­nia usłu­gi jeżeli narusza­ła­by ona obow­iązu­jące pra­wo lub nie ma możli­woś­ci tech­nicznych do zre­al­i­zowa­nia usłu­gi.

§4 PROJEKTY GRAFICZNE

4.1. Kupu­ją­cy posi­a­da dwie opc­je wyboru pro­jek­tu graficznego: — Sekc­ja Wyślij Pro­jekt, co oznacza dostar­cze­nie włas­nego pro­jek­tu graficznego zgod­nego ze specy­fikacją drukarni. — Zamów pro­jekt, oznacza, że Drukar­nia przy­go­tu­je pro­jekt na pod­staw­ie wyty­cznych Kupu­jącego. Popraw­ki do pro­jek­tu wykonu­je­my aż do pełnego zad­owole­nia klien­ta.

4.2. W przy­pad­ku wyboru opcji “Zamaw­iam wyko­nanie pro­jek­tu,” prawa autorskie do pro­jek­tu pozosta­ją włas­noś­cią Drukarni. Drukar­nia nie udostęp­nia otwartych plików klien­tom, ale ist­nieje możli­wość zamówienia dodruku z wcześniej wyko­nanych pro­jek­tów.

§5 PŁATNOŚCI

5.1. Ceny podane w Sklepie inter­ne­towym wyrażone są w pol­s­kich zło­tych i zaw­ier­a­ją wszys­tkie niezbędne podat­ki.

5.2. Wybór płat­noś­ci dokonu­je Kupu­ją­cy pod­czas składa­nia Zamówienia. Kupu­ją­cy może wybrać jeden z następu­ją­cych sposobów płat­noś­ci: przed­pła­ta przelewem bezpośred­nio na kon­to bankowe drukarni lub sko­rzys­tanie z bram­ki płat­niczej.

5.3. Pod­miotem świad­czą­cym obsługę płat­noś­ci online w zakre­sie płat­noś­ci szy­bki­mi przele­wa­mi jest Cash­bill S.A.

5.4. Drukar­nia inter­ne­towa zas­trze­ga sobie pra­wo do zmi­any cen Pro­duk­tów. Zamówienia złożone przed wejś­ciem w życie zmi­an, o których mowa w poprzed­nim zda­niu, będą real­i­zowane na zasadach obow­iązu­ją­cych w momen­cie ich składa­nia.

§6 REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kon­sument ma pra­wo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedaw­cą za pośred­nictwem Sklepu, z zas­trzeże­niem 6.1. Reg­u­laminu, w ter­minie 14 dni bez poda­nia jakiejkol­wiek przy­czyny. Ter­min do odstąpi­enia od umowy wygasa po upły­wie 14 dni od dnia:

  • w którym Kon­sument wszedł w posi­adanie towaru lub w którym oso­ba trze­cia inna niż prze­woźnik i wskazana przez Kon­sumen­ta weszła w posi­adanie tego towaru.
  • w którym Kon­sument wszedł w posi­adanie ostat­niej z rzeczy lub w którym oso­ba trze­cia, inna niż prze­woźnik i wskazana przez Kon­sumen­ta, weszła w posi­adanie ostat­niej z rzeczy w przy­pad­ku umowy zobow­iązu­jącej do prze­niesienia włas­noś­ci wielu rzeczy, które dostar­czane są osob­no.
  • zawar­cia umowy — w przy­pad­ku umowy o dostar­cze­nie treś­ci cyfrowych.

Aby Kon­sument mógł sko­rzys­tać z prawa odstąpi­enia od umowy musi poin­for­mować Sprzedaw­cę, korzys­ta­jąc z danych podanych w §1 Reg­u­laminu, o swo­jej decyzji o odstąpi­e­niu od umowy w drodze jed­noz­nacznego oświad­czenia (na przykład pis­mo wysłane pocztą lub infor­ma­c­ja przekazana pocztą elek­tron­iczną). Kon­sument może sko­rzys­tać z wzoru for­mu­la­rza odstąpi­enia od umowy umieszc­zonego na końcu Reg­u­laminu, jed­nak nie jest to obow­iązkowe. Aby zachować ter­min do odstąpi­enia od umowy wystar­czy, że Kon­sument wyśle infor­ma­cję doty­czącą wyko­na­nia przysługu­jącego mu prawa odstąpi­enia od umowy przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy.

6.1. Skut­ki odstąpi­enia od umowy

W przy­pad­ku odstąpi­enia od zawartej umowy Sprzedaw­ca zwraca Kon­sumen­towi wszys­tkie otrzy­mane od niego płat­noś­ci, w tym kosz­ty dostar­czenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynika­ją­cych z wybranego przez Kon­sumen­ta sposobu dostar­czenia innego niż naj­tańszy zwykły sposób dostar­czenia ofer­owany przez Sprzedaw­cę), niezwłocznie, a w każdym przy­pad­ku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedaw­ca został poin­for­mowany o decyzji Kon­sumen­ta o wyko­na­niu prawa odstąpi­enia od umowy. Zwro­tu płat­noś­ci Sprzedaw­ca dokona przy uży­ciu takich samych sposobów płat­noś­ci, jakie zostały przez Kon­sumen­ta użyte w pier­wot­nej transakcji, chy­ba że Kon­sument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przy­pad­ku Kon­sument nie poniesie żad­nych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedaw­ca może wstrzy­mać się ze zwrotem płat­noś­ci do cza­su otrzy­ma­nia towaru. Sprzedaw­ca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wita Stwosza 7, Miasteczko Śląskie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kon­sument poin­for­mował Sprzedaw­cę o odstąpi­e­niu od umowy sprzedaży. Ter­min jest zachowany, jeżeli Kon­sument odeśle towar przed upły­wem ter­minu 14 dni. Kon­sument ponosi bezpośred­nie kosz­ty zwro­tu towaru. Kon­sument odpowia­da tylko za zmniejsze­nie wartoś­ci towaru wynika­jące z korzys­ta­nia z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charak­teru, cech i funkcjonowa­nia towaru. Jeśli towar ze wzglę­du na swój charak­ter nie może zostać odesłany w zwykłym try­bie pocztą Kon­sument również będzie musi­ał ponieść bezpośred­nie kosz­ty zwro­tu towarów. O sza­cow­anej wysokoś­ci tych kosztów Kon­sument zostanie poin­for­mowany przez Sprzedaw­cę w opisie towaru w Sklepie lub pod­czas składa­nia zamówienia.

Pra­wo odstąpi­enia od umowy zawartej na odległość nie przysługu­je Kon­sumen­towi w odniesie­niu do umowy:

-w której przed­miotem świad­czenia jest rzecz niepre­fab­rykowana, wypro­dukowana według specy­fikacji Kon­sumen­ta lub służą­ca zaspoko­je­niu jego zindy­wid­u­al­i­zowanych potrzeb.

-w której przed­miotem świad­czenia jest rzecz ule­ga­ją­ca szy­bkiemu zep­su­ciu lub mają­ca krót­ki ter­min przy­dat­noś­ci do uży­cia.

- w której przed­miotem świad­czenia jest rzecz dostar­czana w zapieczę­towanym opakowa­niu, której po otwar­ciu opakowa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochronę zdrowia lub ze względów higien­icznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostar­cze­niu.

- w której przed­miotem świad­czenia są rzeczy, które po dostar­cze­niu, ze wzglę­du na swój charak­ter, zosta­ją nierozłącznie połąc­zone z inny­mi rzecza­mi.

- w której przed­miotem świad­czenia są nagra­nia dźwiękowe lub wiz­ualne albo pro­gramy kom­put­erowe dostar­czane w zapieczę­towanym opakowa­niu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostar­cze­niu.

- o dostar­czanie dzi­en­ników, peri­odyków lub cza­sop­ism, z wyjątkiem umowy o prenu­mer­atę.

- w której cena lub wyna­grodze­nie zależy od wahań na rynku finan­sowym, nad który­mi przed­siębior­ca nie sprawu­je kon­troli, i które mogą wys­tąpić przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy.

- o dostar­czanie treś­ci cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku mate­ri­al­nym, jeżeli speł­ni­an­ie świad­czenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kon­sumen­ta przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy i po poin­for­mowa­niu go przez przed­siębior­cę o utra­cie prawa odstąpi­enia od umowy.

Pra­wo odstąpi­enia od umowy zawartej na odległość nie przysługu­je pod­miotowi innemu niż Kon­sument.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Kupu­jące­mu, który jest kon­sumentem, przysługu­je pra­wo odstąpi­enia od umowy zawartej na odległość, bez podawa­nia przy­czyny, w ter­minie 10 dni od dnia otrzy­ma­nia towaru.

7.2. Drukar­nia gwaran­tu­je zwrot ceny Pro­duk­tu oraz kosztów wysył­ki Pro­duk­tu do Kupu­jącego niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni, na kon­to bankowe wskazane przez Kupu­jącego lub przekazem pocz­towym na adres wskazany w zamówie­niu.

§8 KONTO KLIENTA W SERWISIE:

8.1. Klient w ramach korzys­ta­nia z ser­wisu może założyć kon­to, które poz­woli mu na szyb­sze sper­son­al­i­zowanie zakupów. Kon­to pozwala na dostęp do newslet­tera, zmi­anę danych wysyłkowych, korzys­tanie z pro­mocji przy­go­towanych dla zare­je­strowanych klien­tów. Dokony­wanie zakupów jest możli­we bez reje­strowa­nia się w sklepie.

8.2. Sklep nie pobiera żad­nych opłat za prowadze­nie kon­ta w ser­wisie. Kon­to jest bezpłatne i zawsze będzie bezpłatne.

8.3. Każdy klient w dowol­nym momen­cie ma możli­wość usunię­cia kon­ta w ser­wisie. Usunię­cie kon­ta powin­no odbyć się poprzez wiado­mość mailową na adres sklepulotki@gmail.com lub lis­town­ie na adres Miasteczko Śląskie 42–610 ul. Stwosza 7

§9 INFORMACJA HANDLOWA/NEWSLETTER:

9.1. Klient może wyraz­ić dobrowol­ną zgodę na przesyłanie infor­ma­cji hand­lowych, mar­ketingowych oraz wszel­kich infor­ma­cji doty­czą­cych zmi­an w sklepie na wskazany przy rejes­tracji przez niego adres.

9.2. Świad­cze­nie w/w usłu­gi jest bezpłatne i zawsze będzie bezpłatne!

9.3. Klient w każdym momen­cie może zrezyg­nować ze świad­czenia tejże usłu­gi wysyła­jąc nam wiado­mość o chę­ci zrezyg­nowa­nia z tejże usłu­gi na adres email: sklepulotki@gmail.com lub lis­town­ie na adres Miasteczko Śląskie 42–610 ul. Stwosza 7. Klient w takim wypad­ku jest zobow­iązany do poda­nia adresu email z którego zare­je­strował się w sklepie w celu ziden­ty­fikowa­nia go z kon­tem należą­cym do jed­nos­t­ki.

§10 OPINIE KLIENTÓW

10.1. Opinię doty­czącą obsłu­gi zamówienia lub opinię doty­czącą Towaru moż­na umieś­cić pod­czas wiz­y­ty w Sklepie Inter­ne­towym poprzez kliknię­cie w inter­fe­js umieszc­zony przy Towarze albo poprzez kliknię­cie w link umieszc­zony w wiado­moś­ci e‑mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieod­płatne. W ramach jed­nego zamówienia — Klient ma możli­wość wyłącznie jed­nokrot­nego doda­nia Opinii.

10.2. W ramach Opinii Klient może przyz­nać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną lim­i­towaną do 65535 znaków słownych.

10.3. Oce­ny są prze­chowywane i prezen­towane pub­licznie na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego.

10.4. Sprzedaw­ca wery­fiku­je Opinie za pomocą adresu e‑mail, który został uży­ty w pro­ce­sie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszcza jest przez osobę posługu­jącą się e‑mailem, który został uży­ty w pro­ce­sie zakupowym — oznacza jest na stron­ie Sklepu komen­tarzem “Zwery­fikowany klient”. Każ­da inna Opinia oznaczana jest jako “Niezw­ery­fikowany klient”.

10.5. Sprzeda­ją­cy nie zmienia Opinii w zakre­sie treś­ci ani przyz­nanych gwiazdek, chy­ba że jest ona obraźli­wa, niez­god­na z prawem lub stanowi reklamę konkuren­cyjnego ser­wisu.

10.6. Kupu­ją­cy wyłącznie i samodziel­nie ponosi odpowiedzial­ność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedaw­ca jest uprawniony do usunię­cia Opinii na zasadach wynika­ją­cych z przepisów prawa i niniejszego Reg­u­laminu.

10.7. Niedo­puszczalne jest zamieszczanie treś­ci zaw­ier­a­ją­cych infor­ma­c­je nieprawdzi­we, wprowadza­jące w błąd, wul­gar­ne, agresy­wne, o charak­terze obraźli­wym lub będące w oczy­wisty sposób uznane za niez­godne z dobry­mi oby­cza­ja­mi. Niedo­puszczalne też jest umieszczanie treś­ci o charak­terze bezprawnym, narusza­ją­cych prawa osób trze­ci­ch, czy stanow­ią­cych czyn nieucz­ci­wej konkurencji.

10.8. Klient zobow­iązu­je się nie umieszczać treś­ci, które zaw­ier­a­ją lin­ki do zewnętrznych ser­wisów inter­ne­towych, mają­cych charak­ter pro­mo­cyjny lub reklam­owy lub zaw­ier­a­ją­cych dane osobowe osób trze­ci­ch.

10.9. Na wyraźną prośbę Klien­ta treść Opinii może zostać ukry­ta dla innych użytkown­ików Sklepu, ale przyz­nana oce­na w formie gwiazdek wliczana jest w ogól­ną ocenę Sklepu i Towaru.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Drukar­nia inter­ne­towa zas­trze­ga sobie pra­wo do zmi­any Reg­u­laminu. Zmi­any obow­iązu­ją z chwilą ich ogłoszenia na stron­ie inter­ne­towej Sklepu inter­ne­towego. Zamówienia złożone przed wejś­ciem w życie zmi­an, o których mowa w niniejszym punkcie, będą real­i­zowane na zasadach obow­iązu­ją­cych w momen­cie ich składa­nia.

11.2. W sprawach nieureg­u­lowanych niniejszym Reg­u­laminem zas­tosowanie będą miały właś­ci­we przepisy prawa, w szczegól­noś­ci ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 roku — Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 27 lip­ca 2002 roku o szczegól­nych warunk­ach sprzedaży kon­sumenck­iej oraz o zmi­an­ie Kodek­su Cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 mar­ca 2000 roku o ochronie niek­tórych praw kon­sumen­tów oraz odpowiedzial­noś­ci za szkodę wyrząd­zoną przez pro­dukt niebez­pieczny.

11.3. Reg­u­lamin obow­iązu­je od dnia 20.10.2023 roku.

Co mówią nasi Klienci
133 opinie