Wizytówki standardowe

(6 opinii klienta)

90,91 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: OFFSETOWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 4-6 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 2-3 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

Wiz­ytów­ki fir­mowe są nieodłącznym ele­mentem współczes­nej dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej. To małe, ale niezwyk­le ważne narzędzie, które poma­ga budować wiz­erunek firmy i naw­iązy­wać kon­tak­ty z potenc­jal­ny­mi klien­ta­mi. Ulotki-sklep.pl to drukar­nia online, która ofer­u­je usłu­gi druku wiz­ytówek stan­dar­d­owych o wymi­arach 90×50 mm na papierze kre­da mat 350 g oraz kre­da silk 400 g.

Wiz­ytów­ki fir­mowe są nieodłącznym ele­mentem każdej dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej. To małe, lecz niezwyk­le istotne kawał­ki papieru lub kar­tonu, które zaw­ier­a­ją kluc­zowe infor­ma­c­je o fir­mie i jej przed­staw­icielach. Dzię­ki nim, klien­ci, part­nerzy biz­ne­sowi i inni kon­tak­tu­ją­cy się z fir­mą mogą szy­bko i łat­wo znaleźć niezbędne dane kon­tak­towe oraz dowiedzieć się o spec­jal­iza­cji i ofer­cie firmy. Druk wiz­ytówek to pro­ces, który pozwala na stworze­nie pro­fesjon­al­nych mate­ri­ałów wiz­y­towych. Drukowanie wiz­ytówek to niemalże sztu­ka, która wyma­ga uwa­gi na detale i dbałoś­ci o jakość wyko­na­nia. Wiz­ytów­ki drukowane są zazwyczaj na kar­tonie lub papierze o wysok­iej jakoś­ci, co nada­je im ele­ganc­ki wygląd i trwałość. Wiz­ytów­ki druk to usłu­ga ofer­owana przez wiele drukarni i firm zaj­mu­ją­cych się pro­dukcją mate­ri­ałów reklam­owych. Ofer­u­ją one różne opc­je per­son­al­iza­cji, które pozwala­ją klien­tom dos­tosować wiz­ytów­ki do swoich potrzeb. To oznacza, że moż­na wybrać odpowied­ni rodzaj papieru, rozmi­ar, kolorystykę i inne detale, aby stworzyć wiz­ytów­ki, które ide­al­nie odzwier­cied­la­ją charak­ter firmy. Wydruk wiz­ytówek to pro­ces, który prze­ważnie obe­j­mu­je zarówno pro­jek­towanie graficzne, jak i druk właś­ci­wy. Pro­fesjon­al­ni pro­jek­tan­ci graficzni mogą pomóc w stworze­niu unikalnego i atrak­cyjnego pro­jek­tu wiz­ytów­ki, który przy­ciąg­nie uwagę odbior­ców. Następ­nie, w drukarni, pro­jekt jest przenos­zony na papi­er lub kar­ton, a wiz­ytów­ki są wyci­nane i przy­go­towywane do dostar­czenia klien­towi.

Wiz­ytów­ki fir­mowe są nie tylko narzędziem do udostęp­ni­a­nia danych kon­tak­towych, ale także ważnym ele­mentem budowa­nia wiz­erunku firmy. Dlat­ego tak istotne jest, aby były one staran­nie zapro­jek­towane i wyko­nane. Pro­fesjon­alne wiz­ytów­ki mogą być skuteczną for­mą auto­pro­mocji, pozwala­jąc fir­mom wyraz­ić swo­ją pro­fesjon­al­ność i zaan­gażowanie w jakość swoich usług.

Tanie wiz­ytów­ki stanow­ią kluc­zowy ele­ment iden­ty­fikacji wiz­ual­nej i auto­pro­mocji zarówno dla przed­siębior­ców, jak i osób pry­wat­nych. Te małe kawał­ki papieru lub kar­tonu przenoszą ze sobą ważne infor­ma­c­je o danej oso­bie lub fir­mie, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, dane kon­tak­towe i częs­to logo firmy. Dlat­ego warto zain­west­ować w wiz­ytów­ki, które nie tylko pełnią funkcję prak­ty­czną, ale również reprezen­tu­ją nas w sposób pro­fesjon­al­ny. Wiz­ytów­ki na zamówie­nie to doskon­ała opc­ja dla tych, którzy chcą w pełni dos­tosować swo­je wiz­ytów­ki do indy­wid­u­al­nych potrzeb i pref­er­encji. Ofer­u­ją one ogrom­ną swo­bodę pro­jek­towa­nia, pozwala­jąc na wybór rozmi­aru, ksz­tał­tu, rodza­ju papieru, kolorysty­ki i innych ele­men­tów pro­jek­tu. To znaczy, że możesz stworzyć wiz­ytów­ki, które są ide­al­nie dopa­sowane do Two­jej wiz­ji i celów. Nowoczesne wiz­ytów­ki to odpowiedź na zmieni­a­jące się trendy w dziedzinie pro­jek­towa­nia i mar­ketingu. W dzisiejszych cza­sach wiz­ytów­ki nie muszą być nudne i kon­wencjon­alne. Nowoczesne wiz­ytów­ki mogą wyko­rzysty­wać kreaty­wne rozwiąza­nia pro­jek­towe, takie jak niety­powe ksz­tał­ty, ory­gi­nalne rodza­je papieru, efek­ty graficzne i wiele innych, aby wyróżnić się w tłu­mie.

Wiz­ytów­ki dwus­tronne to innowa­cyj­na for­ma prezen­tacji infor­ma­cji. Trady­cyjnie wiz­ytówka posi­a­da tylko jed­ną stronę, ale wiz­ytów­ki dwus­tronne ofer­u­ją dodatkową przestrzeń do umieszczenia ważnych danych lub treś­ci pro­mo­cyjnych. To szczegól­nie przy­datne w przy­pad­ku firm, które chcą przekazać klien­tom dodatkowe infor­ma­c­je o swo­jej ofer­cie, czy też osobom, które chcą w bardziej rozbu­dowany sposób przed­staw­ić swo­je umiejęt­noś­ci i doświad­cze­nie. Drukar­nia wiz­ytówek to miejsce, w którym moż­na zamówić pro­fesjon­al­ny druk swoich wiz­ytówek. Drukarnie ofer­u­ją różne usłu­gi, które obe­j­mu­ją nie tylko sam pro­ces drukowa­nia, ale także częs­to pomoc w pro­jek­towa­niu graficznym. Dzię­ki temu moż­na uzyskać wiz­ytów­ki wysok­iej jakoś­ci, które spełnią oczeki­wa­nia nawet najbardziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.

Czym są wiz­ytów­ki?

Wiz­ytów­ki stanow­ią niewiel­ki, ale niezwyk­le istot­ny ele­ment iden­ty­fikacji wiz­ual­nej firmy oraz narzędzie komu­nikacji z klien­ta­mi i part­nera­mi biz­ne­sowy­mi. To małe kartecz­ki, częs­to o wymi­arach 90×50 mm, które zaw­ier­a­ją kluc­zowe infor­ma­c­je o fir­mie lub oso­bie. Wiz­ytów­ki biz­ne­sowe zaw­ier­a­ją zazwyczaj logo firmy, dane kon­tak­towe, a także wszelkie infor­ma­c­je, które uważasz za ważne w kon­tekś­cie Two­jej dzi­ałal­noś­ci. Mogą to być infor­ma­c­je takie jak imię i nazwisko, stanowisko, numer tele­fonu, adres e‑mail, adres siedz­i­by firmy, strona inter­ne­towa, a także krót­ka dewiza lub slo­gan.

Dlaczego warto inwest­ować w wiz­ytów­ki stan­dar­d­owe?

Wiz­ytów­ki biz­ne­sowe, mimo swo­jego niewielkiego rozmi­aru, odgry­wa­ją kluc­zową rolę w ksz­tał­towa­niu wiz­erunku firmy i inicjowa­niu kon­tak­tów biz­ne­sowych. W ulotki-sklep.pl doskonale rozu­miemy to i ofer­u­je­my naszym klien­tom wiz­ytów­ki stan­dar­d­owe, które łączą w sobie kom­pak­towy rozmi­ar, solidne wyko­nanie oraz pełen wach­larz możli­woś­ci per­son­al­iza­cji.
 1. Zale­ty naszych wiz­ytówek stan­dar­d­owych:
 2. Rozmi­ar 90×50 mm: Nasze wiz­ytów­ki stan­dar­d­owe mają opty­mal­ny rozmi­ar, który spraw­ia, że są prak­ty­czne i łatwe do przenoszenia. Bez prob­le­mu zmieszczą się w port­felu, kieszeni mary­nar­ki.
 3. Wysok­iej jakoś­ci papi­er: Do pro­dukcji wiz­ytówek uży­wamy dwóch rodza­jów papieru: kre­da mat 350 g oraz kre­da silk 400 g. Oba zapew­ni­a­ją solid­ność i trwałość, co gwaran­tu­je, że Two­je wiz­ytów­ki będą wyglą­dać pro­fesjon­al­nie przez dłu­gi czas.
 4. Peł­na kolorys­t­ka (CMYK): Nasze wiz­ytów­ki są drukowane w tech­nologii CMYK, co pozwala na pełną gamę kolorów. Dzię­ki temu możesz swo­bod­nie ekspery­men­tować z designem i wybrać te kolory, które najlepiej odzwier­cied­la­ją charak­ter Two­jej firmy.
 5. Druk off­se­towy: Jako drukar­nia online, korzys­tamy z tech­nologii druku off­se­towego, co przekła­da się na doskon­ałą jakość i pre­cyzję kolorów. Two­je wiz­ytów­ki będą miały pro­fesjon­al­ny wygląd i przy­ciągną uwagę potenc­jal­nych klien­tów.
 6. Usłu­ga pro­jek­towa­nia: Jeśli nie masz gotowego pro­jek­tu wiz­ytów­ki, nie martw się! Nasz zespół doświad­c­zonych pro­jek­tan­tów chęt­nie pomoże Ci stworzyć unikalny i atrak­cyjny pro­jekt, który wyróżni Two­je wiz­ytów­ki spośród konkurencji.

Trend minimalizmu w projektowaniu wizytówek — elegancja w prostocie

Min­i­mal­isty­czne pro­jek­ty wiz­ytówek, opier­a­jące się na zasadzie „mniej znaczy więcej”, staw­ia­ją na czytel­ność, ele­gancję i pro­fesjon­al­izm. Ta for­ma pro­jek­towa­nia przy­cią­ga uwagę, sku­pi­a­jąc odbior­cę na istot­nych infor­ma­c­jach, takich jak dane kon­tak­towe, bez zbęd­nej prze­sady graficznej. Min­i­mal­izm jest obec­nie jed­nym z głównych trendów w desig­nie. Wyko­rzys­tu­jąc go w pro­jek­towa­niu wiz­ytówek, demon­stru­jesz, że Two­ja fir­ma jest nowoczes­na i dos­tosowu­je się do obow­iązu­ją­cych trendów. Pro­jek­ty min­i­mal­isty­czne pozwala­ją wyróżnić się na tle bardziej zaw­iłych wzorów. Wiz­ytów­ki stan­dar­d­owe odz­nacza­ją się pros­totą i pozosta­ją w pamię­ci odbior­ców. Ta for­ma pro­jek­towa­nia wiz­ytówek jest także bard­zo elasty­cz­na i łat­wa do per­son­al­iza­cji, co pozwala dos­tosować je do różnych branż i celów. Pod­kreśla­ją, że mniej to więcej, sku­pi­a­jąc uwagę na kluc­zowych infor­ma­c­jach i doda­jąc pro­fesjon­al­nego charak­teru Two­je­mu wiz­erunk­owi biz­ne­sowe­mu. Wiz­ytów­ki stan­dar­d­owe są małym, ale kluc­zowym ele­mentem w budowa­niu wiz­erunku firmy i naw­iązy­wa­niu relacji biz­ne­sowych. Druk wiz­ytówek w ulotki-sklep.pl to gwaranc­ja wysok­iej jakoś­ci, trwałoś­ci oraz pełnej swo­body w per­son­al­iza­cji. Nieza­leżnie od tego, czy jesteś właś­ci­cielem małego biz­ne­su, free­lancerem czy przed­staw­icielem więk­szej firmy, wiz­ytów­ki stanow­ią nieza­stą­pi­ony ele­ment Two­jej dzi­ałal­noś­ci. Wybier­a­jąc ulotki-sklep.pl, inwes­t­u­jesz w pro­fesjon­al­izm i trwałość Two­jego wiz­erunku.

Tech­nolo­gia druku — off­se­towy i cyfrowy — wybierz odpowied­nią dla Ciebie

W naszej drukarni online ofer­u­je­my dwie główne tech­nolo­gie druku: off­se­towy na kredzie mat 350 g oraz cyfrowy na kredzie silk 400 g. Oba te rodza­je druku mają swo­je zale­ty, więc warto wybrać tę, która najlepiej odpowia­da Twoim potrze­bom. Druk off­se­towy na kredzie mat 350 g to trady­cyj­na i sprawd­zona meto­da, która zapew­nia doskon­ałą jakość druku. Jest ide­al­ny, jeśli zależy Ci na wyrazistych kolorach i pre­cyzji. Ta tech­nolo­gia jest również odpowied­nia do więk­szych nakładów wiz­ytówek, co oznacza, że możesz zamówić je w więk­szej iloś­ci i zaoszczędz­ić na kosz­tach.
Z kolei druk cyfrowy na kredzie silk 400 g to rozwiązanie dla tych, którzy potrze­bu­ją szy­bkiego i elasty­cznego druku. Ta tech­nolo­gia jest ide­al­na dla mniejszych nakładów, a także pozwala na per­son­al­iza­cję każdej wiz­ytów­ki, co jest niezwyk­le przy­datne w mar­ketingu sper­son­al­i­zowanym. W naszej drukarni online ulotki-sklep.pl staw­iamy na jakość i elasty­czność.

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk offsetowy kreda mat 350g, Druk cyfrowy kreda silk 400g

Uszlachetnienie:

Brak

6 opinii dla Wizytówki standardowe

4,7
Na podstawie 6 recenzji
5 gwiazdek
83
83%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
16
16%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-3 of 6 recenzji
 1. (0) (0)
 2. (0) (0)
 3. WIz­ytów­ki fajne ale przyszły z obdar­ty­mi roga­mi…

  (0) (0)
Dodaj opinię
Wizytówki standardowe Wizytówki standardowe
Ocena*
0/5
* Ocena jest wymagana
Twoja opinia
* Recenzja jest wymagana
Imię i Nazwisko
* Imię jest wymagane
Dodaj zdjęcia lub wideo do swojej recenzji
Co mówią nasi Klienci
93 opinie