Ulotki foliowane

(2 opinie klienta)

86,13 

KOLORYSTYKA: CMYK

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 5-6 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 2-3 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

Opis

Ulot­ki Lux Pre­mi­um — Ulot­ki foliowane na każdą okazję!

Ulot­ki to nieod­zowny ele­ment pro­mocji wielu firm, orga­ni­za­cji i przed­siębior­ców. W dobie rozwi­ja­jącej się tech­nologii drukarnie online sta­ją się nie tylko wygod­nym, ale także efek­ty­wnym rozwiązaniem. Jed­nym z ciekawych pro­duk­tów ofer­owanych przez ulotki-sklep.pl są ulot­ki Lux Pre­mi­um, dostęp­ne w różnych rozmi­arach, gra­mat­u­rach i z różny­mi rodza­ja­mi folii. Ulot­ki lux to rodzaj mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych, które zdoby­wa­ją coraz więk­szą pop­u­larność w świecie reklamy i mar­ketingu. Te wyjątkowe ulot­ki wyróż­ni­a­ją się luk­su­sowym wykończe­niem i staran­ną jakoś­cią wyko­na­nia, co spraw­ia, że są ide­al­nym narzędziem do pro­mocji ekskluzy­wnych pro­duk­tów i usług.

Ulot­ki foliowane to rodzaj ulotek, które przy­cią­ga­ją uwagę dzię­ki wyjątkowe­mu wykończe­niu.

Folia błysk jest jed­nym z pop­u­larnych rodza­jów folii, która nada­je ulotkom połysku­ją­cy efekt, dzię­ki czemu są bardziej atrak­cyjne i przy­cią­ga­ją wzrok potenc­jal­nych klien­tów. To doskon­ałe rozwiązanie, jeśli chcesz wyróżnić się na tle konkurencji i spraw­ić, że Two­je ulot­ki zostaną zapamię­tane.

Ulot­ki folia mat to inny rodzaj foliowa­nia, który nada­je mate­ri­ałom pro­mo­cyjnym ele­ganc­ki i stonowany wygląd. Folia matowa reduku­je odblas­ki, co spraw­ia, że ulot­ki są czytelne nawet w trud­niejszych warunk­ach oświ­etle­niowych. To ide­alne rozwiązanie, jeśli chcesz, aby Two­je ulot­ki były bardziej sub­telne i klasy­czne.

Ulot­ki folia soft touch to jeszcze inny rodzaj foliowa­nia, który nada­je ulotkom wyjątkowo miękką i delikat­ną powierzch­nię. Ta spec­jal­na folia spraw­ia, że dotyka­jąc ulot­ki, odczuwa się wyjątkowy kom­fort i jakość. Ulot­ki folia soft touch są nie tylko atrak­cyjne wiz­ual­nie, ale również przy­jemne w dotyku, co spraw­ia, że są nieza­pom­ni­ane dla klien­tów.

 

Czy ulot­ki Lux Pre­mi­um są odpowied­nie dla Two­jego biz­ne­su?

Jeśli zas­tanaw­iasz się, dlaczego warto wybrać ulot­ki Lux Pre­mi­um, odpowiedź leży w ich wszech­stron­noś­ci i doskon­ałym druku w kolorystyce CMYK. Ulot­ki dostęp­ne są w rozmi­arach A7, A6, A5, A4 oraz DL, co oznacza, że nieza­leżnie od branży i potrzeb Two­jego biz­ne­su, zna­jdziesz odpowied­ni for­mat.
Ulot­ki Lux Pre­mi­um to prawdzi­wy hit, jeśli zależy Ci na wyróżnie­niu się spośród konkurencji. Dlaczego? Odpowiedź jest pros­ta — różne rodza­je folii. Folia matowa nada­je ulotkom ele­ganc­ki i stonowany wygląd, co doskonale sprawdza się w branżach związanych z usługa­mi finan­sowy­mi lub medy­czny­mi. Nato­mi­ast ulot­ki folia soft touch to delikat­ność w dotyku i wyjątkowa fak­tu­ra, która przy­cią­ga uwagę w prze­myśle mody i designu. Dla tych, którzy prag­ną jeszcze więk­szego blasku, pole­camy ulot­ki folia błysk. Wszys­tkie te opc­je są dostęp­ne w ulotkach Lux Pre­mi­um, dzię­ki czemu Two­je ulot­ki foliowane zyska­ją niepow­tarzal­ny charak­ter, który zostanie zauważony przez klien­tów.

Jakie para­me­try tech­niczne warto wybrać dla swoich ulotek Lux Pre­mi­um?

Wybier­a­jąc odpowied­nie para­me­try tech­niczne dla ulotek Lux Pre­mi­um, warto zwró­cić uwagę na gra­maturę i rodzaj folii. Dostęp­ne gra­matu­ry to 250 g i 300 g, co oznacza, że Two­je ulot­ki foliowane będą solidne i wytrzy­małe. Nieza­leżnie od tego, czy potrze­bu­jesz ulotek do roz­dawa­nia na uli­cy, czy jako ekskluzy­wnego ele­men­tu paki­etu reklam­owego, ulot­ki Lux Pre­mi­um spełnią Two­je oczeki­wa­nia. Wyższa gra­matu­ra gwaran­tu­je trwałość i ele­gancję, co przekła­da się na postrze­ganie Two­jej mar­ki przez klien­tów, którzy docenią jakość prezen­towanych mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych.

 

Dlaczego warto zamaw­iać ulot­ki Lux Pre­mi­um w kolorystyce CMYK?

Kolorysty­ka odgry­wa kluc­zową rolę w przekazie mar­ketingowym. Dlat­ego ulot­ki Lux Pre­mi­um drukowane są w tech­nologii CMYK, która gwaran­tu­je najwyższą jakość kolorów i detali. Druk w kolorystyce CMYK pozwala uzyskać pełną gamę barw, co oznacza, że Two­je ulot­ki będą wyraziste i przy­cią­ga­jące wzrok. Nieza­leżnie od tego, czy uży­wasz obrazów, grafik czy tek­stu, kolory będą odw­zorowane z najwyższą pre­cyzją. Ulot­ki Lux Pre­mi­um w drukarni online — ulotki-sklep.pl to doskon­ały wybór dla każdego biz­ne­su, który prag­nie się wyróżnić. Z różnorod­noś­ci rozmi­arów, typów folii oraz doskon­ałej jakoś­ci druku w kolorystyce CMYK, masz pewność, że Two­je ulot­ki zostaną zauważone i zapad­ną w pamięć klien­tom. Nieza­leżnie od branży, w której dzi­ała Twój biznes, ulot­ki Lux Pre­mi­um to skuteczne narzędzie pro­mocji. Na stron­ie inter­ne­towej ulotki-sklep.pl czekamy na Two­je zamówie­nie i chęt­nie pomoże­my Ci stworzyć ide­al­ny pro­jekt ulotek Lux Pre­mi­um dos­tosowany do Twoich potrzeb. Zain­wes­t­uj w swo­ją markę i przekon­aj się, jak ulot­ki Lux Pre­mi­um mogą pod­nieść Two­ją skuteczność mar­ketingową.

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk offsetowy

Uszlachetnienie:

Folia mat, Folia Błysk, Folia Soft Touch

2 opinie dla Ulotki foliowane

5,0
Na podstawie 2 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-2 of 2 recenzje
  1. PD
    (0) (0)
  2. A
    (0) (0)
Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
133 opinie