Plakaty Jednostronne foliowane

287,52 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: OFFSETOWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 4-5 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 2-3 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

Plakaty jed­nos­tronne pokryte folią mat lub błysk to wyjątkowe formy pro­mocji i komu­nikacji wiz­ual­nej, które cechu­je nie tylko este­ty­ka, ale także funkcjon­al­ność. Folia matowa nada­je plakatom powś­ciągli­wy, ele­ganc­ki charak­ter, pod­czas gdy błyszczą­ca folia doda­je im efek­townego połysku, przy­cią­ga­jąc wzrok odbior­ców. Plakaty jed­nos­tronne pokryte folią lux to plakaty, które zostały dodatkowo wzmoc­nione lub ozdo­bione warst­wą folii o wysokim połysku (lub matowej, w zależnoś­ci od pref­er­encji). Oto kil­ka infor­ma­cji na tem­at takich plakatów:

  1. Folia lux (błysk lub mat): Folia lux to rodzaj wykończenia, które może nadawać plakatom ele­ganc­ki wygląd. Może być dostęp­na w wer­sji błyszczącej (lub połysku­jącej) oraz matowej. Błyszczą­ca folia lux nada­je plakatom inten­sy­wny połysk, pod­czas gdy matowa folia lux ma bardziej stonowany, matowy wygląd.
  2. Jed­nos­tronne: Oznacza to, że folia została zas­tosowana tylko na jed­nej stron­ie plakatu. Ta strona będzie miała spec­jalne właś­ci­woś­ci, takie jak błysk lub mat, pod­czas gdy dru­ga strona może pozostać stan­dar­d­owa.
  3. Dodatkowa ochrona: Folia lux nie tylko nada­je plakatom atrak­cyjny wygląd, ale także może pełnić funkcję ochron­ną. Chroni plakat przed wilgo­cią, zabrudzeni­a­mi i inny­mi czyn­nika­mi, które mogą wpłynąć na trwałość i este­tykę plakatu.
  4. Wzmac­ni­an­ie struk­tu­ry: Dodatkowa warst­wa folii może również wzmoc­nić struk­turę plakatu, co może być przy­datne w przy­pad­ku, gdy plakat będzie wys­taw­iany na warun­ki atmos­fer­yczne lub podat­ny na uszkodzenia.
  5. Zas­tosowanie: Plakaty jed­nos­tronne pokryte folią lux są częs­to stosowane w miejs­cach, gdzie este­ty­ka i trwałość są istotne, takich jak teatry, sale kon­cer­towe, sklepy, czy prestiżowe wydarzenia.

Tego rodza­ju plakaty stanow­ią nie tylko środek przekazu, ale również man­i­fes­tację staran­noś­ci i tros­ki o este­tykę w pro­mocji. Folia matowa zapew­nia wyrafi­nowaną powierzch­nię, elimin­u­jąc niepożą­dane refleksy świ­etlne, co spraw­ia, że plakaty są czytelne nawet w trud­nych warunk­ach oświ­etle­niowych. To ide­alne rozwiązanie dla tych, którzy prag­ną stworzyć sub­telne, a jed­nocześnie efek­towne komu­nikaty wiz­ualne. Jed­nos­tron­na aplikac­ja folii lux ma nie tylko walo­ry este­ty­czne, lecz także prak­ty­czne. Folia pełni funkcję ochron­ną, chroniąc plakaty przed wpły­wem wilgo­ci, zabrudzeń i innych czyn­ników atmos­fer­ycznych. To istotne, zwłaszcza gdy plakaty są eksponowane na zewnątrz lub w miejs­cach o zmi­en­nych warunk­ach atmos­fer­ycznych.

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk offsetowy

Uszlachetnienie:

Brak

Opinie

There are no reviews yet

Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
137 opinii