Ulotki złocone

213,86 

KOLORYSTYKA: CMYK

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 10-12 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 4-5 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

Opis

Ulot­ki-Sklep prezen­tu­je unikalne pode­jś­cie do druku ulotek, ofer­u­jąc wyjątkowe mate­ri­ały reklam­owe uszla­chet­nione złotą folią. Aby uzyskać jeszcze bardziej wyrafi­nowany efekt, zas­tosowal­iśmy wcześniejsze pokrycie lam­i­natem matowym, pod­kreśla­jąc szla­chet­ność złoce­nia i doda­jąc naszym pro­duk­tom dodatkową dawkę ele­gancji. Rezul­tatem są fas­cynu­jące i inspiru­jące mate­ri­ały poligraficzne, które odd­zi­ału­ją na zmysł wzroku i dotyku.

Zło­cone ulot­ki nie tylko przy­cią­ga­ją uwagę, ale również pod­kreśla­ją wyjątkowy charak­ter mar­ki. Zło­to, będące jed­nym z najbardziej cenionych kruszców w his­torii ludzkoś­ci, nie bez przy­czyny stanowi ele­ment prestiżu i luk­susu. Nasze ulot­ki, lśniące złotem, nie tylko przy­ciągną wzrok, ale również nadadzą Two­jej marce blasku i wyjątkowego charak­teru.

Zain­wes­t­uj w błyskotli­we mate­ri­ały reklam­owe, które poz­wolą Ci wybić się i zdobyć uwagę odbior­ców. Ulot­ki-Sklep — dla tych, którzy chcą zabłys­nąć i pod­kreślić wyjątkowość swo­jej mar­ki.

Ulot­ki ze zło­tym nadrukiem to wyjątkowe mate­ri­ały reklam­owe, które zostały wzbo­ga­cone o efek­towny zło­ty ele­ment w pro­ce­sie druku. Zas­tosowanie złotego nadruku pozwala pod­kreślić wybrane ele­men­ty na ulotce, takie jak logo, tekst czy grafi­ka, nada­jąc im luk­su­sowy i ekskluzy­wny charak­ter.

Ten rodzaj uszla­chet­nienia jest szczegól­nie atrak­cyjny dla marek, które chcą przekazać wraże­nie prestiżu i ele­gancji. Zło­ty nadruk doda­je blasku i efek­tu trójwymi­arowego, co przy­cią­ga uwagę odbior­ców. Jest to również doskon­ałe rozwiązanie w przy­pad­ku pro­mocji pro­duk­tów pre­mi­um lub wyjątkowych ofert.

Ulot­ki ze zło­tym nadrukiem wyróż­ni­a­ją się na tle stan­dar­d­owych mate­ri­ałów reklam­owych, doda­jąc im ekskluzy­wnego charak­teru. To efek­towne rozwiązanie, które może przy­ciągnąć uwagę klien­tów i spraw­ić, że mar­ka stanie się bardziej pamię­tana.

Informacje dodatkowe

Typ

Matowy

Technologia druku:

Druk offsetowy

Uszlachetnienie:

Folia mat, Folia Błysk, Folia Soft Touch

Opinie

There are no reviews yet

Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
137 opinii