Wizytówki srebrzone

198,90 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: CYFROWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 9-10 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 2-3 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

Opis

Wiz­ytów­ki sre­br­zone to ele­ganck­ie i nowoczesne rozwiązanie, które zysku­je coraz więk­szą pop­u­larność w świecie biz­ne­su. Są to kart­ki wiz­y­towe, które zostały pod­dane pro­ce­sowi sre­brzenia, co nada­je im wyjątkowy i błyszczą­cy wygląd. Sre­brze­nie wiz­ytówek to innowa­cyj­na tech­ni­ka, która doda­je prestiżu i luk­susu każde­mu przed­siębiorstwu. Wiz­ytów­ki ze sre­brnym nadrukiem to wyjątkowe narzędzie pro­mo­cyjne, które przy­cią­ga uwagę i doda­je ele­gancji każde­mu przed­siębiorstwu. Pro­ces tworzenia tych kartek wiz­y­towych obe­j­mu­je pre­cyzyjne nanosze­nie sre­brnego nadruku na ich powierzch­nię, nada­jąc im niepow­tarzal­ny i luk­su­sowy wygląd.

Pro­ces sre­brzenia wiz­ytówek pole­ga na nakłada­niu cienkiej warst­wy sre­bra na trady­cyjne kart­ki wiz­y­towe. Ten delikat­ny, ale efek­towny zabieg spraw­ia, że wiz­ytów­ki zysku­ją niepow­tarzal­ny blask, przy­cią­ga­jąc uwagę klien­tów i kon­tra­hen­tów. Sre­br­zone wiz­ytów­ki są doskon­ałym narzędziem mar­ketingowym, umożli­wia­ją­cym wyróżnie­nie się w tłu­mie stan­dar­d­owych, nud­nych kartek wiz­y­towych. rebrny nadruk na wiz­ytówkach stanowi doskon­ałe rozwiązanie dla tych, którzy prag­ną wyróżnić się w tłu­mie stan­dar­d­owych kartek wiz­y­towych. Ten sub­tel­ny, ale efek­towny detal przy­cią­ga uwagę odbior­ców, pod­kreśla­jąc pro­fesjon­al­izm i dbałość o detale. Wiz­ytów­ki ze sre­brnym nadrukiem są ide­alne dla tych, którzy chcą nadać swo­jej dzi­ałal­noś­ci prestiżowego charak­teru.

Jed­nym z głównych atutów wiz­ytówek sre­br­zonych jest ich wszech­stron­ność. Mogą być dos­tosowane do różnych branż i stylów biz­ne­sowych, co spraw­ia, że są ide­al­nym narzędziem dla różnorod­nych firm i przed­siębior­ców. Dodatkowo, sre­brze­nie wiz­ytówek może być stosowane w połącze­niu z różny­mi tech­nika­mi druku, co daje nieogranic­zone możli­woś­ci per­son­al­iza­cji.

Wiz­ytów­ki sre­br­zone nie tylko prezen­tu­ją się atrak­cyjnie, ale także zdoby­wa­ją uznanie za swo­ją trwałość. Pro­ces sre­brzenia spraw­ia, że warst­wa sre­bra jest solid­nie osad­zona na powierzch­ni wiz­ytów­ki, co gwaran­tu­je, że efekt ten utrzy­ma się przez dłu­gi czas. To oznacza, że wiz­ytów­ki te nie tylko przy­cią­ga­ją uwagę w momen­cie wręczenia, ale również zachowu­ją swój ele­ganc­ki wygląd nawet po dłuższym okre­sie użytkowa­nia. Wiz­ytów­ki ze sre­brnym nadrukiem są nie tylko narzędziem pro­mocji, ale również ele­mentem budowa­nia mar­ki. Dzię­ki swo­je­mu unikalne­mu wyglą­dowi, te kart­ki wiz­y­towe pozostaw­ia­ją trwałe wraże­nie na odbior­cach, co może być kluc­zowe w pro­ce­sie naw­iązy­wa­nia nowych relacji biz­ne­sowych. Sre­brny nadruk doda­je wiz­ytówkom prestiżu, co może przy­czynić się do pozy­ty­wnego odbioru mar­ki przez klien­tów.

Wiz­ytów­ki sre­br­zone sta­ją się coraz bardziej pożą­danym ele­mentem w dzisiejszym świecie biz­ne­su, gdzie pier­wsze wraże­nie ma ogromne znacze­nie. Są one ide­al­nym narzędziem do budowa­nia pro­fesjon­al­nego wiz­erunku firmy i zdoby­wa­nia zau­fa­nia klien­tów. Dzię­ki swo­jej wyjątkowej este­tyce i solid­ne­mu wyko­na­niu, wiz­ytów­ki sre­br­zone stanow­ią doskon­ały sposób na wyróżnie­nie się w konkuren­cyjnym środowisku biz­ne­sowym.

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk cyfrowy

Uszlachetnienie:

złocenie, Folia SoftTouch

Opinie

There are no reviews yet

Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
133 opinie