Jak przygotować plik do druku?

Przy­go­towanie pliku do druku różni się znaczą­co od zwykłego pro­jek­tu graficznego. Plik przesłany do wydruku musi być zgod­ny for­matem, rozdziel­czoś­cią, ustaw­ieni­a­mi i kolorystyką z wymoga­mi, by wydruk był poprawny, nie został ucię­ty oraz był wysok­iej jakoś­ci. Nie odpowiadamy za błędy w wydruku w wyniku przesła­nia pro­jek­tu niez­god­nego z naszy­mi wymoga­mi.

Aby mieć pewność, że przy­go­towany przez Państ­wa pro­jekt będzie zgod­ny z wymoga­mi, przy­go­towal­iśmy listę, która powin­na pomóc w przy­go­towa­niu pliku. W dal­szej częś­ci tek­stu zna­jdziesz również gotowe maki­ety do pobra­nia na których możesz pra­cow­ać.

Przyj­mu­je­my pli­ki PDF i TIFF.

Maki­ety do pobra­nia:


 • Rozdziel­czość: 300 dpi
 • Wygen­erowany w try­bie zgod­noś­ci z Acro­bat 4 (PDF 1.3).
 • Wszys­tkie fonty muszą być zamienione na krzy­we.
 • Rozmi­ar strony należy ustaw­ić w for­ma­cie brut­to. Jest to rozmi­ar zaw­ier­a­ją­cy tzw. spad, czyli tło pro­jek­tu pow­ięk­szone o 2 mm z każdego boku od rozmi­aru net­to.
 • Zapisany w kolorystyce CMYK bez osad­zonych pro­fili (lub zadany pro­fil „Coat­ed Fogra 39 (ISO 12647–2):2004)“.
 • Wszys­tkie ważne tek­sty oraz grafi­ki, które mają być widoczne po obcię­ciu powin­ny być odsunięte od linii cię­cia, bigowania/składania dla ulotek i wiz­ytówek o min­i­mum 3 mm (5 mm od krawędzi pro­jek­tu), a przy teczkach i kat­a­lo­gach zale­camy 6 mm (8 mm od krawędzi pro­jek­tu).
 • Zapisy­wać bez znaczników oraz linii cię­cia.
 • Wszys­tkie bitmapy umieszc­zone w PDF muszą być zapisane w try­bie CMYK 8 bit. Nie ponosimy odpowiedzial­noś­ci za błędy w kolorystyce w przy­pad­ku zapisu w 16 lub 32 bitach.

 • Rozdziel­czość: 300 dpi
 • Rozmi­ar strony należy ustaw­ić w for­ma­cie brut­to. Jest to rozmi­ar zaw­ier­a­ją­cy tzw. spad, czyli tło pro­jek­tu pow­ięk­szone o 2 mm z każdego boku od rozmi­aru net­to.
 • Zapisany w kolorystyce CMYK bez osad­zonych pro­fili (lub zadany pro­fil „Coat­ed Fogra 39 (ISO 12647–2):2004)“.
 • Plik zapisany bez warstw – spłaszc­zony.
 • Zale­camy uży­cie kom­presji LZW.
 • Wszys­tkie ważne tek­sty oraz grafi­ki, które mają być widoczne po obcię­ciu powin­ny być odsunięte od linii cię­cia, bigowania/składania dla ulotek i wiz­ytówek o min­i­mum 3 mm (5 mm od krawędzi pro­jek­tu), a przy teczkach i kat­a­lo­gach zale­camy 6 mm (8 mm od krawędzi pro­jek­tu).
 • Zapisy­wać bez znaczników oraz linii cię­cia.
 • Wszys­tkie bitmapy umieszc­zone w TIF muszą być zapisane w try­bie CMYK 8 bit. Nie ponosimy odpowiedzial­noś­ci za błędy w kolorystyce w przy­pad­ku zapisu w 16 lub 32 bitach.

❗❗UWAGA❗❗

Prosimy aby wszys­tkie czcion­ki były zamienione na krzy­we. Nieza­s­tosowanie się do tego wymogu może skutkować błęd­nym wydrukiem np. zde­for­mowaniem całego pro­jek­tu. Fakt, że u Państ­wa pro­jekt wyświ­et­la się nor­mal­nie, nie oznacza, że będzie on tak samo odczy­ty­wany na innym urządze­niu w przy­pad­ku nieza­s­tosowa­nia się do tego wymogu. Wyko­nanie krzy­wych w pro­jek­cie zapew­nia, że ​​tekst, litery i zna­ki diakry­ty­czne nie „rozproszą się” pod­czas drukowa­nia i pozostaną zgod­nie z przez­nacze­niem. Jed­nocześnie ta waż­na mody­fikac­ja doku­men­tu zapew­nia, że ​​uży­wana czcionka może być wyświ­et­lana i drukowana nawet z kom­put­era, na którym czcionka nie jest zain­stalowana.

W związku z możli­woś­cią wys­tąpi­enia błędów przy gen­er­acji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ a nie jako bitma­pa z pro­gra­mu Adobe Pho­to­shop, pli­ki wynikowe z pro­gra­mu Adobe Pho­to­shop powin­ny być zapisy­wane jako TIFF bez warstw — spłaszc­zone. Ulotki-sklep.pl nie ponosi żad­nej odpowiedzial­noś­ci za pro­jekt przesłany niez­god­nie z wymoga­mi sklepu. Ulotki-sklep.pl nie ponosi również odpowiedzial­noś­ci za pro­jekt przesłany zgod­nie z wymoga­mi, ale pod­dany kon­wer­sji w pro­gra­mach trze­ci­ch, bądź edy­torach online np. w celu wyko­na­nia krzy­wych, czy zamie­nienia kolorysty­ki na CMYK 8 bit.

ZŁOCENIE / SREBRZENIE / LAKIER UV 3D

WYMOGI KONIECZNE:

 • Pro­jekt złoce­nia nie może dochodz­ić do linii cię­cia. Powinien być od niej odd­alony o min­i­mum 3mm
 • Pole­cana wielkość liter to 12′ lub więcej
 • Min­i­mal­na grubość lini to 2pkt
 • Mas­ka skład­owa czarnego koloru musi zawsze wynosić 100%
 • Pro­jekt lakieru nie może prze­chodz­ić przez lin­ie brzegu, cię­cia, dzi­urkowa­nia, składa­nia itp.
 • Nie sto­suj uszla­chet­nienia w kon­trze (w szczegól­noś­ci wokół fontów)
 • Maksy­malne pole lakierowa­nia to 9 cm²

Jeśli wgry­wasz pro­jekt samodziel­nie, uszla­chet­niona zostanie strona 1 Two­jego pro­jek­tu.

PRZYKŁAD:

Wskazów­ki, które mogą pomóc Ci uniknąć błędów:

Upewnij się, że ważne ele­men­ty Two­jego pro­jek­tu jak np. logo lub tekst nie zachodzą poza lin­ie mar­gin­e­su. Mar­gin­es zna­j­du­je się 3mm od obszaru net­to. Linia cię­cia ma swój mar­gin­es błę­du, przez co nieza­s­tosowanie się do w/w wyty­cznych może spowodować ucię­cie Two­jego pro­jek­tu. Ważnym nato­mi­ast jest, by tło Two­jego pro­jek­tu wychodz­iło poza lin­ię net­to o 3, a nawet 5mm, w prze­ci­wnym razie po wydruku pow­staną białe, niezagospo­darowane obszary. Tło niech wypełni cały Twój pro­jekt, ale ważne ele­men­ty muszą znaleźć się w obszarze net­to. Nasze maki­ety mają oznac­zone lin­ie brut­to, dlat­ego wymo­giem jest zamieszcze­nie tła aż do tego obszaru lub dalej. Wyjątkiem stanowi tło białe.

Staraj się unikać ramek wokół pro­jek­tu. Mar­gin­es błe­du cię­cia gilo­tyny może wynosic do 2 mm, spowodu­je to że ram­ki będą nierówne i będą źle się prezen­tować. Nawet min­i­mal­na ram­ka dodana do pro­jek­tu na jego obrzeżach najpraw­dopodob­niej spowodu­je asym­e­tryczność final­nego druku po przy­cię­ciu.

Zas­to­suj się do rozdziel­czoś­ci. Plik wysłany w rozdziel­czoś­ci, poniżej tej wyma­ganej mimo, iż na kom­put­erze może wyglą­dać ład­nie (np. pli­ki z painta posi­ada­ją 72 dpi), w final­nym pro­jek­cie po wydruku mogą okazać się roz­mazane lub rozpik­seli­zowane. Upewnij się, żeby Twój pro­jekt miał wystar­cza­ją­co dobrą rozdziel­czość — przy­na­jm­niej 300 DPI oraz był odpowied­niego wymi­aru.

Co mówią nasi Klienci
133 opinie