Terminy Realizacji

Ter­min wysył­ki zamówienia jest określony przy każdym z pro­duk­tów. Ter­min real­iza­cji lic­zony jest od momen­tu zaak­cep­towa­nia pro­jek­tu. W przy­pad­ku zlece­nia wyko­na­nia pro­jek­tu przez ser­wis, czas ten lic­zony jest od następ­nego dnia roboczego po dniu w którym klient zaak­cep­tował pro­jekt do druku. W przy­pad­ku przesła­nia pro­jek­tu przez klien­ta, czas real­iza­cji lic­zony jest od momen­tu zaak­cep­towa­nia pro­jek­tu przez ser­wis. Ser­wis może odrzu­cić pro­jekt jeśli nie speł­nia on wyma­gań tech­nicznych z który­mi moż­na zapoz­nać się pod tym linkiem: https://ulotki-sklep.pl/jak-przygotowac-plik/

Warunk­iem wysył­ki w podanym ter­minie jest nie łącze­nie zamówienia z inny­mi pro­duk­ta­mi o dłuższym ter­minie real­iza­cji. W niek­tórych przy­pad­kach może­my jed­nak wysłać dwie przesył­ki, wszys­tko zależne jest od zaplecza mag­a­zynier­skiego. Dla pro­duk­tów o różnych cza­sach real­iza­cji zale­camy jed­nak złożyć dwa odd­zielne zamówienia.

Ser­wis inter­ne­towy zas­trze­ga sobie pra­wo do nieter­mi­nowej real­iza­cji zlece­nia w przy­pad­ku wys­tąpi­enia czyn­ników nieza­leżnych od firmy zwanych siłą wyższą, takich jak bra­ki w dostawach energii elek­trycznej lub syg­nału inter­ne­towego, opóźnienia dostaw­ców przesyłek, czy awarie urządzeń uży­wanych w pro­ce­sie drukowa­nia.

Koszt dostawy zamówionego pro­duk­tu jest widoczny przy składa­niu zamówienia.

W przy­pad­ku niedoręczenia zamówionego pro­duk­tu z winy Kupu­jącego i koniecznoś­ci jego ponownego wysła­nia przez ser­wis, Kupu­ją­cy może być obciążony kosz­ta­mi ponownej wysył­ki.

Ser­wis ulotki-sklep.pl w wyjątkowych przy­pad­kach ma pra­wo odmówić wyko­na­nia usłu­gi jeżeli narusza­ła­by ona obow­iązu­jące pra­wo lub nie ma możli­woś­ci tech­nicznych do zre­al­i­zowa­nia usłu­gi.

Co mówią nasi Klienci
133 opinie